جامعه پژوهی فرهنگی
1. سلامت اجتماعی ره آورد دینداری، مشارکت داوطلبانه و پیوند اجتماعی

احسان رحمانی خلیلی

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 117-143

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.30863.2201

چکیده
  سلامت اجتماعی به چگونگی وضعیت ارتباط فرد با دیگران در جامعه یا همان جامعه پذیری وی اشاره دارد با توجه به اینکه سیستم‌های از پیش موجود فرهنگی، هنجارها و ارزش‌ها بر سلامت اجتماعی موثرند هدف اصلی در این مقاله حاضر اینست که: متغیر های دینداری، مشارکت داوطلبانه و پیوند اجتماعی به چه میزان و از چه مسیری بر سلامت اجتماعی افراد موثرند؟ رویکرد ...  بیشتر

2. قانون گریزی و پیوندهای اجتماعی: (مطالعه موردی: شهر اهواز)

ابراهیم میرزایی؛ یعقوب احمدی؛ احمد بخارایی؛ هوشنگ نایبی

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 97-123

چکیده
   از جمله پدیده ها و عوامل تنظیم کننده نظم اجتماعی، قانون است که محور استحکام و انسجام هر جامعه ای می باشد. هدف تحقیق حاضر تبیین قانون گریزی بر پایه نظریه پیوند اجتماعی تراویس هیرشی است. از نظر هیرشی پیوند اجتماعی و شبکه اتصالات اجتماعی عامل مهمی در همنوایی و احساس تکلیف افراد در قبال قواعد رسمی و غیررسمی جامعه می شوند. جامعه آماری ...  بیشتر