تعداد مقالات: 210
153. قابلیت شکل گیری و ثبت حافظه جمعی در روند پاکسازی نقاشی های دیواری

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 101-125

زهرا عباسی؛ کورس سامانیان؛ سید سعید زاهد زاهدانی


157. ویژگی‌های دانشگاه تمدن‌ساز

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 105-122

سید ابوتراب سیاه‌پوش


158. بازنمایی زندگی روزمرة جوانان در سریال فاصله‌ها

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 105-138

سجاد فرجی؛ عبدالله گیویان؛ نعمت‌الله فاضلی


159. زندگی در مناطق مرزی: مطالعه پدیدار‌شناختی مرزنشینان شهر نوسود

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 105-128

محمد سعید ذکایی؛ آرام نوری


160. بررسی رابطه درآمد با سلامت زنان (نمونه مورد مطالعه کارکنان زن دانشگاه زنجان)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 105-123

سید حسین میرجلیلی؛ مهری عباس زاده گودرزی؛ نرگس مرادخانی


161. مقایسة هویت ملی و مذهبی در افراد معتاد به اینترنت و غیرمعتاد

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 107-119

سید‌سلمان علوی؛ فرشته جنتی‌فرد؛ محمد‌رضا مرآثی


162. مطالعة انتقادی سیاست‌ها و رویکردهای تولید برنامه‌های دینی در تلویزیون

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 107-136

مهدی منتظرقائم؛ بشیر معتمدی


164. مطهری و سنّت‌های جامعه‌شناسی: نگاهی آلترناتیو

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 107-115

سیدجواد میری


165. ارزش‌های فرهنگی غالب در سبک‌های زندگی (مطالعة موردی: شهر تهران)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 109-131

ناهید موید حکمت؛ بیوک محمدی؛ مریم‌السادات هاشمی فشارکی


166. جای‌گاه علم در فرهنگ اسلامی: بررسی دو نظریه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 111-132

سیدابوتراب سیاهپوش


167. بررسی جامعه شناختی پیامدهای نیم زبانگی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 111-140

مرضیه محمدی؛ مرضیه موسوی خامنه؛ مرتضی منادی


168. بررسی علل ناسازگاری و طلاق در خانواده‌های شهرستان ایذه

دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 113-138

کیامرث شهولی؛ سلطانمراد رضایی‌فر