بررسی شکاف نسلی و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه: دانش‌آموزان دورة متوسطة شهرستان سراب

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز

چکیده

شکاف نسلی، اگر چه امروزه بیشتر نمایان است، پدیده‌ای کهن و جزئی از زندگی بشر بوده است. از زمانی که انسان‌ها در تعاملات خود شیوه‌های گوناگونی اتخاذ کردند و ارتباطات اجتماعی به صورت گسترده‌ای برقرار شد، تفاوت در درونی‌کردن ارزش‌ها و هنجارها موجب جامعه‌پذیری ناهمسان شد و شکاف نسلی پدید آمد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان شکاف نسلی بین دانش‌آموزان دورة متوسطة شهرستان سراب و عوامل مؤثر در آن با روش پیمایشی انجام گرفته است. در این پژوهش به کمک فرمول نمونه‌گیری کوکران 300 نفر از دانش‌آموزان به شیوة نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. اعتبار محتوایی پرسش‌نامه را 5 نفر از اساتید بررسی کردند و روایی مورد نیاز هم با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب روایی برای شکاف نسلی برابر 83/0 است که نشان‌دهندة روایی بالای پرسش‌نامه است. در ضمن، از آزمون‌های T-test، F، هم‌بستگی پیرسون، و تحلیل رگرسیونی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها هم استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که رابطة معناداری بین متغیرهای دین‌داری، سرمایة فرهنگی، میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی، سرمایة اقتصادی، میزان تحصیلات پدران، و سن با شکاف نسلی وجود دارد، ولی جنسیت با شکاف نسلی رابطة معناداری را از خود نشان نداد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیرة تحقیق نشان داد حدود 21 درصد از تغییرات متغیر وابسته را متغیرهای مستقل پژوهش تبیین کرده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Generation Gap and its Influencing Factors (Case Study of Sarab Town’s Highschool Students)

نویسندگان [English]

  • Arman Ahmadi
  • Pouyan Ehyayi
چکیده [English]

Although generation gap is more visible today, it is very old phenomenon and has been a part of human life. Since the time that humans adopted various ways in their interactions, and social relationships were widely established, differences in internalization of values and norms, caused non-identical socialization, and consequently the generation gap emerged. This study has been done aiming evaluating the generation gap among high school students of Sarab town and its influencing factors. With the aid of Cogran sampling formula, 300 students were selected by multistage cluster sampling method. Content validity of the questionnaire was evaluated by five university lecturers of the faculty and the required reliability was calculated with Cronbach’s alpha. The coefficient of the validity for the generation gap is equal to 83/0, which indicates the high validity of the questionnaire. Test, T-test, F, Pearson correlation and regression analysis has been used to analyze the data. The results of the study showed a significant relationship between the religious, cultural, media, economic capital variables, parents' educational level, age factor, and generation gap. However, the gender variable did not show statistically significant relationship with the generation gap. The results of multiple regression analysis showed that about 21% of the variability is defined by the independent variables of the stu

کلیدواژه‌ها [English]

  • generation gap
  • Economic Capital
  • Cultural Capital
  • Religion
  • mass media