بازنمایی زندگی روزمرة جوانان در سریال فاصله‌ها

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات

2 استادیار دانشگاه صدا و سیما

3 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

این مقاله با هدف ترسیم کیفیت بازنمایی زندگی روزمرة ‌‌جوانان در تلویزیون ایران، از طریق بررسی بازنمایی زندگی روزمرة ‌‌جوانان در سریال فاصله‌ها و با بهره‌گیری از نظریات بازنمایی و انتقادی زندگی روزمره، انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که در سریال فاصله‌ها، بر اساس فن کلیشه‌سازی، برخوردی گزینشی و متعصبانه با زندگی روزمرة ‌‌جوانان صورت گرفته است و، ضمن گروه‌بندی جوانان به سنتی و مدرن، مرز میان «ما» و «آن‌ها» مشخص شده است.
دیدگاه مسلط سریال پُرکردن فاصلة ‌‌ارزشی بین جوانان با هم‌نسلان خود و پدرانِ آرمان‌گراست. سریال، با تبلیغ فرهنگی علیه جوانان، آن‌ها را در موضع ضعف قرار می‌دهد و قصد سازمان‌دهی زندگی روزمرة ‌‌آنان را دارد. از سوی دیگر شاهد هستیم که، تحت‌تأثیر سیستم بر زیست‌جهان، کنش ارتباطی کنش‌گران جوانِ زندگی روزمره با هم‌نسلان خود و نهادهای اجتماعی دچار اختلال گشته است؛ جالب آن‌که هر کدام از نهادهای اجتماعی به شیوه‌ای مشابه با مسائل زندگی روزمرة ‌‌جوانان برخورد می‌کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Representation of Youth Everyday Life in Faseleha TV Series

نویسندگان [English]

  • Sajad Faraji 1
  • Abdullah Guivian 2
  • Nematollah Fazeli 3
چکیده [English]

The present research has been done aiming portray the quality of the representation of youth everyday life in the Iranian TV. The research investigates the representation of youth everyday life in a TV serial titled ‘The Faseleha’ using representation & critical theories. The results show that the serial, based on stereotype technique, encounters youth everyday life through a selective and biased approach, and while classifies youth into traditional and modern groups, the boundary between ‘Us ’ and ‘Them’ is specified. The main and dominant purpose of the serial is to fill the value-based gap between modern and traditional youths, and their idealist fathers. The serial using cultural propagation against youth puts them in a weak position and tends to organize their everyday life. On the other hand, we see that under the dominance of the system over the life-world, the communicative action of the youth actors of everyday life, including traditional and modern youths, with others of their same generation and with social institutions are disturbed. It is interesting to note that each of the social institutions encounters to youth everyday life issues in a similar away.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • everyday life
  • Youth Everyday life
  • system
  • life world
  • Semiotics