تحلیلی بر تأثیرات متقابل هویت فرهنگی و تغییرات جامعه

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشکدة علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

فرهنگ، به سبب پویایی ذاتی، جوهر و اساس تجربیات تازه‌‌ای است که آرام‌آرام در حافظۀ جمعی نقش می‌‌بندد و تغییر آن به نحوی است که پدید‌آمدن هر ذهنیت جدید به معنی فراموش‌کردن پیشینۀ آن نیست. این ویژگیْ از فرهنگ مجموعه‌‌ای می‌‌سازد که، در گذر از گذشته به سوی آینده، پیوسته به غنای آن افزوده می‌‌شود و ریشۀ سرزمین عمیق‌‌تری به دست می‌آورد. در برشمردن خصلت‌‌های فرهنگ لازم است، بیش از هر چیز، به نقش‌‌ هماهنگ‌کنندۀ آن اشاره شود که از طریق آن برای فردِ اجتماعی امکان پیوند با محیط فراهم می‌شود. در این معنا «محیط» به حیطۀ پیرامونی فرد محدود نمی‌‌شود بلکه، به طور وسیع‌‌تر، رابطه با دیگر فرهنگ‌‌ها را نیز در بر می‌‌گیرد. از این رو، همجواری فرهنگ‌‌ها، به علت وجود تعامل میان آن‌ها، برای جوامع تنش‌‌زا نیست و از منظر هویت فرهنگی بحران پدید نمی‌‌آورد، بلکه تأثیرگذاری یک‌سویۀ ارزش‌‌های بیگانه، به‌ویژه از طریق گسترش ارتباطات رسانه‌‌ای که با جداسازی زمان و مکان از یک‌دیگر همراه است، می‌‌تواند از نظر هویت فرهنگی زمینه‌‌ساز بحران باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Mutual Effects of Cultural Identity and Social Changes

نویسنده [English]

  • Mehrdad Noorayi
چکیده [English]

Culture, due to its dynamic nature, is the origin of novel experiences which are gradually engraved on the collective memory of the individuals. Cultural transformation occurs in a way that emergence of any new mentality does not necessarily lead to disremembering the previous ones. This characteristic of culture forms a collection, which through the passage of time, from past to the future, keeps being enriched and gaining deeper roots. Among the outstanding characteristics of culture, we need to refer to its coordinating role through which a social being could be linked with the environment. In this sense, the environment is not limited to an individual’s surroundings, but expands to involve the relationships with other cultures. Thus, cultural adjacency, due to the existing interactions between cultures, is not tensioning for the societies, and does not result in cultural identity crises. Contrariwise, the one-sided influence of the foreign values, particularly as a result of expansion of media relations accompanied with time-space separation, can pave the way for cultural identity crises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • identity
  • Cultural dynamicity
  • collective identity
  • cultural identity
  • Social change