اینترنت، هویت، و زندگی روزمرۀ دانش‌جویان دانشگاه‌های پیام نور و آزاد اسلامی رامسر

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه کاشان

2 کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی، دانشگاه کاشان

چکیده

امروزه، به علت گسترش حضور اینترنت در نظام آموزش عالی و دانشگاه‌ها، بخش مهمی از زندگی روزمرۀ دانش‌جویان با اینترنت پیوند یافته است. این پژوهش بر پایۀ این پیش‌فرض استوار بوده است که دانش‌جویان در فرایند زندگی تحصیلی‌شان به شکل ‌بخشیدن و تقویت ابعاد هویتی خود می‌پردازند. روش انجام این پژوهش روش «مردم‌نگاری» بوده است. در این پژوهش با 21 دانش‌جو در دانشگاه آزاد رامسر و 36 دانش‌جو در دانشگاه پیام نور رامسر مصاحبه انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اینترنت در زندگی روزمرۀ بسیاری از دانش‌جویان، به میزان گسترده‌ای، حضور دارد و در تمامی ابعاد هویتی آن‌ها (هویت دانش‌جویی، هویت نسلی، و هویت شهروندی) به‌ طور چشم‌گیری نقش‌آفرینی می‌کند؛ با این حال، نقش آن در بعد «هویت نسلی»، یعنی سرگرمی و فراغت، در زندگی روزمرۀ دانش‌جویان مطالعه‌شده در این پژوهش بیش‌تر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internet, Identity, and University Students' Everyday Life:A Case Study of Payame Noor and Ramsar Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Asadollah Babaeifard 1
  • Khadijeh Sharghi 2
چکیده [English]

Today, due to the expansion of the Internet in higher education and universities, an important part of the students' everyday life is linked to the Internet. This study is based on the assumption that students in the process of their academic lives keep shaping and strengthening their dimensions of identity. The adopted research methodology is ethnography. In this research, 21 university students of Ramsar Payame Noor University and 36 students of Ramsar Islamic Azad University, both male and female, were interviewed. The results of this study indicate that the Internet has a significant presence in the students' everyday life and plays a substantial role in all aspects of their identity, i.e., Student Identity, Generational Identity and Citizenship Identity. However, the role of the Internet in the students' everyday life was more considerable in case of Generational Identity, i.e., Entertainment and Leisure Time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • everyday life
  • Internet
  • Leisure Time
  • University Student Identity
  • Generational Identity
  • Citizenship Identity