مقایسۀ بین متغیرهای جمعیت‌شناختی، فرهنگی و مذهبی زوج‌های عادی و متقاضی طلاق در شهر تهران در سال 1393

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه پژوهشی بررسی مسائل اجتماعی و روان‌شناختی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

هدف محقق از پژوهش حاضر مقایسۀ متغیرهای جمعیت‌شناختی، فرهنگی، و مذهبی زوج‌های عادی و متقاضی طلاق در شهر تهران است و جامعۀ آماری این پژوهش را زوج‌های متقاضی طلاق مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده در شهر تهران و زوج‌های عادی تشکیل می‌دهند. نمونۀ اولیه شامل 156 زوج متقاضی طلاق و 164 زوج عادی بود و پس از ریزش 132 زوج متقاضی طلاق و 132 زوج عادی باقی ماندند. ‌‌پرسش‌نامۀ تحقیق شامل دو ‌‌پرسش‌نامه (جمعیت‌شناختی و باورهای مذهبی) بود. در ‌‌پرسش‌نامۀ جمعیت‌شناختی اطلاعاتی مثل زمان ازدواج، تحصیلات، تفاوت‌های فرهنگی، و قومیت استفسار شد و شرکت‌کنندگان در تحقیق آن را تکمیل کردند. پس از تکمیل ‌‌پرسش‌نامه‌ها، داده‌ها با نرم‌افزار Spss v15 و با استفاده از آزمون‌های خی‌دو (chi-squared) و کوکران تحلیل شد. تحلیل نتایج نشان داد که تفاوت فرهنگی زیاد، تفاوت مذهبی زیاد، سن زیر 25 سال مرد در زمان ازدواج، سن زیر 20 سال زن در زمان ازدواج، میزان آشنایی کم‌تر از شش ماه زوجین، و اختلاف تحصیلات بیش از دو مقطع زن و مرد در دو گروه زوج‌های عادی و متقاضی طلاق تفاوت‌های معنی‌داری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To Compare the Demographic, Cultural and Religious Variables between Divorce Applicants and the Ordinary Couples in Tehran

نویسنده [English]

  • Mohammad Beheshtyan
چکیده [English]

The purpose of this research is to compare the demographic, cultural and religious variables between those couples who have applied for divorce and the rest of the population in the city of Tehran. Statistical population includes all couples who had referred to family court and filed a divorce petition, and ordinary couples. The sample was 156 applicants and 164 ordinary couples; among which 132 couples from each group were included in the study. Two kinds of questionnaires, one for demographic data and the other for religious beliefs were used. After the questionnaires were completed, the data were analyzed through SPSS software with Q-square and Cochran tests. The results indicated that high cultural and religious differences, age of marriage before 25 years for men and before 20 for women, less than 6 months pre-marriage acquaintance, and high education differences between couples, were significantly associated with more probability of applying for divorce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demographic variables
  • divorce
  • Culture