عکاسى و چرخش فرهنگی (بررسى نقش فناورانۀ دوربین عکاسى و عکس در تغییرات فرهنگى جامعة ایران)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد عکاسی، دانشگاه تهران

2 دانشیار پژوهشکدة علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

متفکران عرصۀ پساپدیدارشناسی می‌‌کوشند انسان، جهان، و فناوری را در رابطه‌‌ای هم‌‌بسته‌با‌هم قرار دهند و در نظر دارند نسبتی را مشخص کنند که فناوری میان انسان و جهان پیرامونش برقرار کرده است. دوربین عکاسی، در مقام فناوری و رسانه‌‌ای فرهنگ‌‌ساز، به فراخور بافتی که در آن قرار می‌‌گیرد معانی اجتماعی و فرهنگی خاصی را نیز تولید می‌‌کند. در این مقاله سعی بر آن است به نقش فناورانۀ دوربین عکاسی در جامعه و فرهنگ ایران پرداخته شود. نگارنده در پی یافتن نسبتی است که عکاسی میان انسان و جهان پیرامونش برقرار کرده است، نسبتی که چرخشی فرهنگی را قطعیت بخشیده است، و می‌‌کوشد تحلیلی بر بنیان آرای دیرینه‌شناختی فوکو ارائه دهد تا بنیان‌‌های معرفت‌‌شناختی این چرخش فرهنگی را نیز مشخص کند. نتایج حاکی از آن است که عکاسی به ایجاد نوعی جهان‌‌بینی مبتنی بر امور، پدیده‌‌ها، و مناسبت‌‌های این‌‌جهانی و دنیوی منجر شده و ایران را دست‌خوش نوعی نوگرایی فرهنگی کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Photography and Cultural Turn: A Study on Technological Role of Camera and Photos in Cultural Changes of Iranian Society

نویسندگان [English]

  • Hassan Zein Alsalehin 1
  • Ne’matollah Fazeli 2
چکیده [English]

Post phenomenology tries to put man, world, and technology in a closed relationship with each other and specifies the relation made by technology between man and his world. Camera as a technology tool and cultural media, with regard to the context it is located in, creates special socio-cultural concepts. In this paper, attempts have been made to investigate the technological role of photography in the Iranian culture and society. The author attempts to find the relation that photography has created between man and his world in Iran, which has ultimately resulted in a decisive cultural turn. The author also attempts to present an analysis, based on Foucault`s archeological ideology, to identify the epistemological roots of this cultural turn. The results reveal that photography has led to a new ideology based on mundane phenomena and interrelations, and has also made Iran subject to modern cultural changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post phenomenology
  • Technology
  • Photography
  • Iran
  • Episteme
  • society
  • Culture