بازنمایی مردانگی در شبکۀ محلی سیمای ایلام

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه رشت

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه گیلان

3 دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران

چکیده

مردانگی امری برساختی و تاریخیاست که درفرهنگ­های گوناگون، به شیوه­های متفاوتی تجربه می­شود. پژوهش حاضر به بررسی پرمخاطب­ترین سریال­های شبکۀ محلی مرکز ایلام در سال­های اخیر پرداخته است.آنچه موجب عطف توجه به این موضوع شده، اهمیت آن در بافت به‌شدت در حال تغییر استان ایلام است. سؤال اصلی پژوهش این است که در شبکه محلی استان ایلام چه نوع تصویری از مردانارائه‌شده است. برای این منظور تلفیقی از چارچوب مفهومی ساختارنگر - به‌منظور بررسی بافت جامعۀ ایلام - وخردنگر-به‌منظور بررسی کنش بین افراد - استفاده شده است. روش تحقیق حاضر کیفی، ازنوع تحلیل محتوای کیفی است. برای کشف مفاهیم و مقولات آشکار و پنهان متن از تکنیک کدگذاری استفاده شده است. نمونۀ مورد مطالعه هدفمند است؛ یعنی سه سریال پرمخاطب در سیمای ایلام. نتایج پژوهش نشان می­دهد کهاین سریال­هابا بازنمایی شکل خاصی از مردانگی به‌عنوان مردانگی هژمونیک، بر پذیرش، تأیید و تقویت آن کمک کرده است. همچنین مردانگی دیگری که جدا از بافت پدرسالارانه و سنتی قرار دارند به‌عنوان مردان نابهنجار و حاشیه­­ای از اجتماع محلی طرد می­شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representations of masculinity in the local TV channelof Ilam

نویسندگان [English]

  • Hassan Piri 1
  • Ali Yaghobi 2
  • Sedighe piri 3
چکیده [English]

Masculinity is a constructed and historical reality that experienceddifferently among different cultures.The present Research has study the most popular local TV serialsof Ilamchannelin recent years. What makes attention to this subject is importance of this issue in rapidly changingcontext ofthe Ilam province.The main question is what kind of image of men show in the local channelof Ilam. To this end,we used a compilation of structuralism - To study the context of Ilam community- and microscopic conceptual framework - To study the action between people-. A research method isQualitative. To identity the visible and invisibleconcepts in the text, we used coding techniques.sampleing is targeted: hence have selected three series ofpopular local TV Ilam.The results show that this series represent a particular form of masculinity as hegemonic masculinity, and it helped to accept, to give approval and to strengthen this type of masculinity. Also theothermasculinity image, apart from the context of local traditional and patriarchal, of the menis abnormal and peripheral, which eventually has thrown out of the local community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • masculinity
  • Representation
  • Culture
  • Ilam channel
  • local serial
اباذری، ی؛و پاپلی­یزدی، ع. 1392. «بررسی تقابل سنت و مدرنیته در فیلم­های جاهلی با تأکید بر الگوهای لات و لوطی در دو فیلم لات جوانمرد و قیصر». فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. سال نهم. شماره 31. صص 35-11.

استوری، ج. 1385. مطالعات فرهنگی دربارۀ فرهنگ عامه. ترجمۀ حسین پاینده. تهران: نشر آگه

افشار سیستانی، الف. 1368. مقدمه­ای بر شناخت ایل ها، چادرنشینان و طوایف عشایر در ایران. تهران: انتشارات نسل دانش.

ایمان، م؛و مرادی،گ. 1390. «روش­شناسی نظریه­ی اجتماعی گافمن». فصلنامه­ی علمی- پژوهشی جامعه­شناسی زنان. سال دوم. شمارۀ دوم. صص 68-59.

بوردیو، پ. 1393. درسی دربارۀ درس. ترجمۀ ناصر فکوهی. تهران: نشر نی.

چاووشیان، ح؛و حسینی­رشت­آبادی، س.1389. «ستاره­های مردانگی و مردانگی ستاره­ها، بررسی تغییر الگوی غالب مردانگی بازیگران سینمای بعد از انقلاب ایران». فصلنامه تحقیقات فرهنگی. سال سوم.شماره 4. صص 84-59.

راودراد، الف؛ تقی زادگان، م. 1392. سپیده یا الی ...؟ خوانش انتقادی فیلم درباره الی. مطالعات فرهنگی و ارتباطات. سال نهم. شماره 31.

سلطانی گردفرامرزی، م. 1385. «نمایش جنسیت در سینمای ایران».مجلۀ پژوهش زنان.دوره 4.شماره 1 و 2.صص 91-61.

سیدمن، الف. 1391. کشاکش آرا در جامعه­شناسی. ترجمۀ هادی جلیلی. تهران: نشر نی.

شرابی، ه. 1380. پدرسالاری جدید. ترجمۀ سید احمد موثقی. تهران: انتشارات کویر.

شویره، ک؛و فونتن، الف. 1385. واژگان بوردیو. ترجمۀ مرتضی کتبی. تهران: نشر نی.

صدا و سیمای مرکز ایلام. 1393. قابل دسترس در سایت: http://ilam.irib.ir

فلیک، الف.1391. درآمدی بر تحقیقات کیفی. ترجمۀ هادی جلیلی. تهران: نشر نی.

کریپندورف، ک. 1378. تحلیل محتوا، مبنای روش­شناسی. ترجمۀ هوشنگ نایبی. تهران: انتشارات روش.

لوید، ژ. 1381. عقل مذکر: مردانگی- زنانگی در فلسفه غرب. ترجمۀ محبوبه مهاجر. تهران: نشر نی.

هال، الف. 1391. معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی. ترجمۀ احمد گل­محمدی. تهران: نشر نی

هولمز، م. 1389. جنسیت در زندگی روزمره. ترجمۀ محمدمهدی لبیبی. تهران: نشر افکار.

یعقوبی، ع. 1393. نظریه­های مردانگی. تهران.نشر: پژواک.

Bourdieu, P. 2001. masculine Domination. Translated by Richard Nice. California. Polity press

Brown, D. 2006. Pierre Bourdieu’s Masculine Domination.sociology of sport journal. 23. 162-188.

Connell, R. W.2005.Masculinities. Berkeley: University of California press.

Collective consciousness اConnell,R. w.2008. A thousand miles from kind: Men, Masculinities and Modern Institutions. The Journal of mens studies. Vol. 16. N 3.

Cornwall, A. and Lindisfarne, N. 1994. Dislocating masculinity. Comparative ethnographies. London: Routledge.

Eibesfeldt, Irenaus E. and Salter, Frank K.1998. ETHNIC CONFLICT AND INDOCTRINATION.Oxford: Berghahn Books.

Forshee, Andrew S. 2006. Perceptions of Masculinity among Transgender Men. doctoral dissertation. Walden University.

Goffman, E.1979.Gender Advertisements.Cambridge,MA; Harvard Universitypress, New York: Harper & Row

Iman, M T. (1380). Criticize to Quantitative Methods and Regarding Qualitative Methods in Media Researches. Human and Social sciences Journal.Shiraz University. No2.PP: 130-147.

Kimmel, M. 2000. The Gender Society. Oxford University press.