بررسی مقایسه ای ملاک های ازدواج (اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ظاهری و دموگرافیک)زوج های در شرف ازدواج دوم با ملاک های آنها در ازدواج اول

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

هدف این تحقیق بررسی مقایسه ای ملاک های ازدواج زوج های در شرف ازدواج دوم با ملاک های ازدواج اول آنها می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل همه زوج هایی است که در شهر تهران در سال 1394 قصد ازدواج دوم داشته اند و روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس می باشد و نمونه شامل 50 زوج در شرف ازدواج درسال 1394 می باشد که به مراکز مشاوره محقق مراجعه نموده اند. در این تحقیق 10 ملاک اصلی ازدواج به وسیله پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ملاک های ظاهری، تحصیلات، اقتصادی و رضایت خانواده زنان و مردان در ازدواج اول و دوم تفاوتی ندارد. ملاک های فرهنگی و قومی، مذهبی، روان شناختی، شرایط خانواده و علایق مشترک زنان و مردان در ازدواج اول و دوم متفاوت است. و ملاک عشق در زنان در ازدواج اول و دوم متفاوت بوده و در مردان تفاوتی مشاهده نشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison between the (social, cultural, economic, physical and demographic) marriage criteria of couples who are on the verge of their second marriage and the marriage criteria of their first marriage

نویسنده [English]

 • mohammad beheshtian
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the marriage criteria of couples who are in their second marriage with the marriage criteria of their first marriage.
The statistic population of the study includes all couples who have intended to marry for the second time in 1934 in Tehran. The sampling method is convenience sampling and the sample included 50 couples who are on the verge of marriage and have referred to counseling centers in 1394.
In this study, 10 main marriage criteria were evaluated by researcher-made questionnaire. The results showed that there is no difference between physical, educational, economic and family satisfaction criteria of men and women at first marriage and their second one. Cultural, ethnic, religious, psychological, family circumstances and common-interests criteria of women and men are different in the first and second marriage. The love criterion is different for women in their first and second marriage, but no difference was observed for men

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marriage
 • second marriage
 • marriage criteria
 1. ابراهیمی،نسترن(1387).بررسی تاثیرآموزش و انتخاب وکنترل گلاسر بر آزار عاطفی زوجین درشهراصفهان،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه اصفهان.
 2. برک،لورا،ای،(2002). روان‌شناسی رشد. ترجمه یحیی سیدمحمدی،(1387).تهران: انتشاراتا رسباران.
 3. برزگر،ناصر(1385).بررسی اعتباروروایی سیاهه ارزیابی آمادگی ازدواج اشتنبرگ (PMI)؛ شورای تحقیقات کاربردی دانشگاه‌های استان زنجان.
 4. بحرانی، محمود(1393). بررسی آمارهای ازدواج و طلاق زوج های ایرانی در پنج دهه گذشته. فصل نامه جمعیت شماره 85.
 5. تابع جماعت،محمدرضا(1386).پیش بینی رضایت زناشویی براساس سبک‌های دلبستگی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،تهران،دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات.
 6. جانسون،سوزانام.  ویفن،والریای (2003). فرایندهای دلبستگی درزوج درمانی وخانواده درمانی. ترجمه فاطمه بهرامی،عذری اعتمادی،سعیده بطلانی،روناک عشقی،مهنازجوکار،محمدمسعوددیاریان،ناصر یوسفی،شیوارضوان،پریسان یلفروشان،علی نویدیان،اعظم صالحی (1388.)
 7. حسینی،سیدشایسته(1388).اثربخشی آموزشی مؤلفه‌های درون فردی وبین فردی هوش هیجانی بر سبک‌های دلبستگی دردانش آموزان دختردبیرستانی شهررشت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی،واحدعلوم وتحقیقات.
 8. ستیر،ویرجینیا.(2000)،آدم‌سازی درروانشناسی خانواده. ترجمه بهروز بیرشک.(1388). تهران: انتشارات رشد.
 9. شریفی،ماندانا(1379). بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی با انواع  مکانیزم‌های دفاعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشددانشگاه تهران.
 

 1. دوست محمدی، یحیی بررسی رابطه سبک های دلبستگی وابعاد سه‌گانه عشق اشترنبرگ با سازگاری زناشویی در بین معلمان متأهل شاغل درآموزش وپرورش شهرشهریار،سال تحصیلی89-88.. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده. دانشگاه علامه طباطبایی.
10    فاطمه دیزجانی، شیرعلی خرامین 1395تاثیر واقعیت درمان بر رضایت زناشویی.مجله ارمغان دانش دوره 21 شماره 2.

11    صابری زفرقندی،زهره بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی وخویشتن‌پنداری با رضایت زناشویی معلمان متأهل شهرتهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلامی. واحدرودهن.

12    نظری،علی محمد،نوابی نژاد،شکوه (1385). بررسی تاثیر مشاوران راه محور بر رضایت زناشویی زوجین هردوشاغل. فصلنامه تازه هاوپژوهش‌های مشاوره،جلد5،شماره20، 85-53.

13    نوری،نسیم(1388). رابطه بین سبکهای دلبستگی ونگرش افراد به عشق وتاثیرآن‌ها برمعیارهای ازدواج،پایان‌نامه کارشناسیا رشد،دانشگاه تربیت مدرس تهران.

14    عارفی،مختار. نوابی نژاد،شکوه.ثنایی،باقر(1385). بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی باکیفیت دوستی دردانش آموزان دبیرستانی شهرکرمانشاه. فصل‌نامه علمی-پژوهشی انجمن مشاوره ایران. تابستان۱۳۸٥. جلد٥. شماره۱۸

15     David. H. Olsson, personal communication cited in Stanley, S.M.(2001). Making a case for Premarital Education. Family Relations,50,272-280.

16     Jonsson, F.H (2000). Parental divorce: long – term effects on mental health. Family relations and adult sexual behavior,41,101-105

17     Martin, P.d., Martin, D, Martin, M.(2001). “Adolescent Premarital Sexual Activity, Cohabition, and Attitudes Toward Marrige”. ADOLESENCEl.36, (143), 601-609

18     Mikulincer, M. , and Shaver, P. R. (2003). The attachment behavior system in adulthood: Activation, psychodynamics, and interpersonal. In M. P. Janna (Ed). Advancesin experimental social psychology 35, 53- 152. New York: Academic press.

19     Rosen. Grandon, d.R., Meyers,d. E, & Hattic,d.A.(2004). The relation Ship between marital characteristic, marital interaction process and marital satisfaction. Journal of counseling and Development, 201, 580.

 

20     Abdullah Zadeh (2005), investigated the relationship between personality characteristics and marital satisfaction in couples Damghan. Senior Thesis. Tabriz University, Tabriz. (Persian)

21     Ahmad Kh (2005), the effect of intervention on lifestyle changes to reduce marital conflict, Ph.D. Thesis, Tehran: Allameh Tabatabai.(Persian).

22     Attari YA, Amanollahifard A, mehrabizadeh Honarmand M. Relationship between personality characteristics and individual factors: A Family with marital satisfaction in the state personnel office in Ahvaz, J Sci Educ psycho 2006: 3: 81-108. (Persian)

23     Bradbery, N.T. Fincham, D.F, Beack, R.S.(2005). Research on the nature and determinants of marital Satisfaction: A decade in review, Journal of marriage and Family. 62, 964-98.

24     Epstein, B. ET AL. 2005. "Relationship standards andmarital satisfaction in chines and American couples," Journal of Marital and Family Therapy. Upland: Vol. 31, pp:59-75.

25     Fathi Ashtiani, A., Ahmad, Kh (2005). Of successful and unsuccessful marriages among students, academic journal - Journal of Shahed University, No. 7, pp. 16-9. (Pesian)

26     Goldenberg, Irene Goldenberg and Herbert. (2000), family therapy. Translators: Shahi Baravat, classification of Hussein, S., and venerable, inspiring. (1382). (Pertion).

27     Jenifer L. Bratter & Karl Eschbach.(2006). What about the couple?Interracial marriage and Psychological distress, Journal of Social Science Research, 35,1025-1047.

28     monadi, M. In 1383. Conceptions and definitions of the same couples in marital satisfaction from the perspective of women, Women's Studies, No. 4.

29     Root, M., (2001). Loves revolution. Temple University press, Philadelphia, PA.

30     Sarokhany, B. (2001), Introduction to Family Sociology, Tehran: Soroush. (Persian).

31     Shakerian, ATA, Fatemi, Adel, Farhadian, Mukhtar (1390). Relationship between personality characteristics and marital satisfaction, Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, No. 16, pp. 92-99.

32     Sherkat, D.E.(2004).Religious intermarriage in the United States:Trends, Patterns, and predictors. Journal of Social science Research, 90,3,563-573.

33     Shiota MN and Levenson RW. Birds of feader don,t always fly farthers: similarity in big five personality predicts more negative marital satisfaction trajectories in long term marriages. Journal of psychology and Aging. 2007:22:666-675.

34     2. Buss DM. International preferences in selecting mates: A study of 37 cultures. J Cross Culture

35     Psychol 1990; 21(1): 5-47

36     7. Buss DM. Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37

37     cultures. Behav Brain Sci 1989; 12: 1-49.

38     8. Kenrick DT, Keefe RC. Age preferences in mates reflect sex differences in human reproductive

39     strategies. Behav Brain Sci 1992; 15: 75-133.

40     9. Otta E, deSilva Queiroz R, de Sousa Campos L, Silveira MT. Age differences between spouses in a

41     Brazilian marriage sample. Evol Hum Behav 1999; 20: 99-103.

42     10. Waynforth D, Dunbar RIM. Conditional mate choice strategies in humans: Evidence from lonely

43     hearts advertisements. Behavior 1995; 1s32: 755-79.