مطالعه کیفیت زندگی سرپرستان خانوار شهر زنجان در سال 1392

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه

2 استادیار جامعه‌شناسی، دانشگاه زنجان

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال مطالعه و بررسی جامعه‌شناختی کیفیت زندگی سرپرستان خانوارهای شهرستان زنجان می‌باشد. سوال اصلی تحقیق این بوده که وضعیت کیفیت زندگی خانواده‌ها و خانوارهای شهرستان زنجان چگونه بوده و عوامل موثر در تغییر کیفیت زندگی سرپرستان خانوارهای شهر زنجان چیست؟
روش‌شناسی تحقیق: پژوهش حاضر با روش کمی انجام و به شیوه پیمایشی اجرا گردیده است که ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه سرپرستان خانوارهای شهرستان زنجان می‌باشد که تعداد آنها 110943 خانوار می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران، 390 خانوار به عنوان نمونه انتخاب گردیده و سرپرستان آنها مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
یافته‌های تحقیق: بر اساس تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده، بین اغلب متغیرهای زمینه‌ای(همانند سن، سواد، تاهل و ... ) با متغیر سبک زندگی و مولفه‌های آن رابطه معنادار وجود داشت. همچنین بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، کیفیت زندگی و سبک زندگی و مولفه‌های آن رابطه معناداری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of...

نویسندگان [English]

  • Soudabeh Moharrami 1
  • Hamid Sanatjoo 2
  • Yousef Bayanloo 2
چکیده [English]

Problem: Since the recognition of the quality of life of households, one of the most important social actors in the field of lifestyle, this study sought to examine sociological family caregivers' quality of life is Zanjan city. The main research question is: how is quality of life of families and households in the city of Zanjan? and what is the affecting factors on the quality of life among family caregivers of Zanjan what
Methodology : The quantitative study was conducted using a survey method has been implemented in the data-gathering tool was a questionnaire. All heads of households in the city of Zanjan survey was conducted according to the results of the last census ( 1390 ) 110 943 the number of families using Cochran formula , 390 households were selected as the population studied and their supervisors were .
 In order to analyze the data , SPSS software partitioning has been used to investigate hypotheses based on the measurement of the variables and descriptive and inferential statistical techniques such as correlation coefficients ( Spearman coefficient ) and parametric statistical tests ( test t, analysis of variance , etc.) are used.
Findings : Based on data collected between most variables (eg, age, education, marital status , etc) and there was a relation between lifestyle and its components . The correlation between social trust, quality of life and lifestyle and its components , there was a significant relationship .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life
  • Cultural lifestyle
  • Cultural Products
  • Leisure
  • Heads of households
-        امیر کافی، مهدی(1380). "اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن"، فصلنامه نمایه پژوهشی، سال پنجم، شماره 18.

-        اینگلهارت، رونالد (1373)، تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی(ترجمه مریم وتر)، انتشارات امیرکبیر.

-        تنهایی، حسین ابوالحسن(1379)، درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های جامعه‌شناسی، مشهد، نشر مرندیز.

-        ریتزر، جورج(1374)، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر(ترجمه محسن ثلاثی)، تهران: انتشارات علمی.

-        زاهدی مازندرانی، محمد جواد(1382)، توسعه و نابرابری، تهران:  انتشارات مازیار

-        زندی. س(1382)، بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی در افراد مبتلا به افسردگی یا گروه شاهد، اصفهان:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.

-        زیمل، گئورک(1372)، کلان شهر و حیات ذهنی(مترجم یوسف اباذری)، شماره3، نامه علوم اجتماعی.

-        کوزر، لوئیس(1377)، زندگی و اندیشة بزرگان جامعه شناسی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات علمی.

-        کوئن، بروس(1372)، مبانی جامعه شناسی، ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل، تهران: سمت.

-        گیدنز، آنتونی(1376)، جامعه شناسی( ترجمه محسن صبوری)، چاپ چهارم، تهران: نشر نی.

-        ماجدی،سید مسعود.لهسایی، عبدالعلی(1385). بررسی متغیرهای زمینه‌ای سرمایه اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی:مطالعه موردی در روستاهای استان فارس.فصلنامه روستا و توسعه،سال نهم،شماره 4.

-        محسنی تبریزی، علیرضا(1370)، بیگانگی، نامه علوم اجتماعی، ج 2، شماره 2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-        نجات، سحرناز(1385)، استاندارد سازی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL- BREF) : ترجمه و روان‌سنجی گونه ایرانی، شماره 4 مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی.

-        نیکبخت‌نصرآبادی،علیرضا.مظلوم،سیدرضا.نثاری،مریم.گودرزی، فاطمه(1387). ارتباط حیطه های نگرانی با کیفیت زندگی دانشجویان.فصلنامه پایش،سال هشتم،شماره اول،زمستان.

منابع لاتین

- Auh.s.,( 2005), An Investigation of the Relationship between Quality of life and Residential Environments among Rural Families, A Dissertation submitted to the Graduate Faculty in partial of the Requirements of Degree of Doctor of philosophy.

- Bentham j. (1789). An introduction to the principles of morals and legislation. New York. Hafner

- Bullock, B. S. and Susie, J. (2004), An Analysis of Technology Use and Quality of Life in a Rural West Texas Community. Austin: University of Texas.

- Campbell, A. Converse, P, and Rogers, W. (1976), The Quality of American Life. New York: Russell Sage Foundation.

Flangan, J.C.(1978).A research approach to improving our quality of life .American psychology.33,pp,138-147.

- Joreskog, K. G. and sorbom, D.,( 2004), Lisrel8.7. Scientific software international Inc

- Keyes, Corey L. M. ,&Shane Lopez. 2002.Positive Direction in Diagnosis and Interventions, pp. 45-59, N. Y. :Oxford University Press Keyes,

- Kim, Kyungmi, (2002), The Effects of Tourism Impacts upon Quality of Residents in the Community. (ph. D. Dissertation). Blacksburg, Virginia: Faculty of the Virginia polytechnic Institute and State University

- Pal, A.K., Kumar, U,C.,( 2005), Quality of life concept for the Evaluation of societal Development of Rural community in west Bangal, India, Rural Development, Volume x v, no 2.

- parker, J. S. and Moore, R. H. (2008), "Conservation use and quality of life rural community: an extension of Goldschmidt’s findings". Southern Rural Sociology, Vol. 23, No. 1, pp. 235-265.

- parker, M. (1997), "Loss in the lives of Southeast Asian Elders". Journal of Development in Quality of Life Studies, Vol. 1, No. 2

- power, mick. (2003). Development of a common instrument for quality of life. University hospital of Edinburg, United Kingdom

- Raphael, D, et al. (1996), measuring the Quality of Life in older persons: A Model with Implications for community and public Health Nursing. Toronto center for Health promotion, university of Toronto.

Roslan,A. Russayani ,I. Nor azam.A.(2010). The Relationship between Social Capital and Quality of  Life Among Rural Households in Terengganu, Malaysia. International Journal of Sustainable Development, Vol. 01, No. 05, pp. 99-106.

- Sirgy, M. J. and Cornwell, T. (221), "Further validation of the Sirgy et al. ’s measure of community quality of life". Social Indicators Research, Vol. 56, No. 2, pp. 125-143.

- Smelser, Neil. Hand book of sociology inequality and Labor processes sage California, 1188

- Spitzer, W. o. Dobson A. J. HallTJ. Et alT.(1981): Meassuring the quality of life of cancer patients. Dis 34 597-585 JChron.

Theunissen,N. C. M. Zwinderman .K.H.(2002). Quality of life and self-esteem in children treatedfor idiopathic short stature. The journal of pediatrics.Vol, 1, No, 5.

- Wood, Douphinee, S. A. 1999. ’’Assessing Quality of life clinical research: form where have we com and were are going’J. clin.Epidemiol.