تأثیر سرمایۀ اجتماعی در فرهنگ سازمانی در مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی ایران (مورد استان گلستان)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه دولتی صدرالدین عینی تاجیکستان

2 استادیار جامعه‌شناسی، دانشگاه گلستان

چکیده

امروزه «فرهنگ سازمانی»، تحت تأثیر سرمایة اجتماعی، در کنار سایر عوامل، می‌تواند نقش بسیار مهمی در زنده نگه‌داشتن سازمان‌ها ایفا کند. سرمایة اجتماعی با ایجاد و گسترش شبکه‌های روابط جمعی و گروهی و تقویت همبستگی میان افراد سازمان می‌تواند در گسترش و تثبیت فرهنگ سازمانی مطلوب نقش بسیار مؤثری ایفا نماید. در غیاب سرمایة اجتماعی، سایر سرمایه‌ها اثر‌بخشی خود را از دست می‌دهند و بدون آن پیمودن راه‌های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی در سازمان‌ها نا‌هموار و دشوار خواهد بود. این مطالعه با هدف شناسایی تأثیر سرمایة اجتماعی در فرهنگ سازمانی، در مراکز آموزش عالی استان گلستان، انجام شده است. سؤال اصلی این است: آیا بین سرمایة اجتماعی با فرهنگ سازمانی رابطه‌ای وجود دارد؟ روش تحقیق در این مطالعه پیمایشی بوده و جامعة آماری آن شامل کلیة کارکنان آموزشی و اداری شاغل در مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی استان گلستان است. نمونة تحقیق شامل 460 نفر پاسخ‌گو است که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و مطالعه شده است. در این مطالعه واحد تحلیل فرد و سطح تحلیل خُرد است. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از دو روش اسنادی و میدانی انجام شده است. سنجش فرهنگ سازمانی، با توجه به مدل مفهومی تحقیق، به کمک پرسش‌نامة استانداردشدة دنیسون انجام و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرانباخ تأیید شده است. داده‌ها در این مطالعه به‌کمک نرم‌افزار آماری SPSS پردازش و تحلیل شده‌اند. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های پیشرفتة آماری، مانند ضریب همبستگی، مقایسة میانگین‌ها، تحلیل رگرسیونی، و تحلیل مسیر، استفاده شده است. نتیجة کلی تحقیق نشان داد که رابطة مثبت معنی‌داری بین سرمایة اجتماعی با فرهنگ سازمانی وجود دارد؛ همچنین این مطالعه نشان داد که 22 درصد تغییرات فرهنگ سازمانی به‌وسیلة متغیرهای مستقلی مانند اعتماد نهادی، اعتماد شخصی، اعتماد اجتماعی، کنش‌های یاری‌گرانه، و تعامل اجتماعی، که شاخص‌های تشکیل‌دهندة سرمایة اجتماعی‌اند، مورد تبیین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Social Capital on Organizational Culture in Public and Private Higher Education Institutions in Iran (Golestan Province)

نویسندگان [English]

  • Hossein-Ali Sargazi 1
  • Gholamreza Khoshfar 2
  • Mousa Karimof
1 PhD Candidate at Tajikistan Sadr al-Din University
2 Assistant Professor at Golestan University
چکیده [English]

As for the positive effect of culture on job satisfaction and a positive relationship with the organization's efficiency this study identified the impact of social capital on organizational culture in higher education in Golestan Province. The main question is whether there is a relationship between organizational culture and social capital? This study is a descriptive survey. The statistics include all educational and administrative staff working in public and private higher education institutions in Golestan Province. The sample included 460 respondents that were chosen through stratified random sampling. Analysis unit is individual and so micro level analysis was used. The organizational culture was measured with regard to the conceptual model in order to investigate its reliability through a Denison standardized questionnaire and Cronbach’s Alpha coefficient was performed. For data analysis, advanced statistical methods such as correlation coefficient, comparison to averages, regression analysis and path analysis were used. Results of the study showed that there is a significant positive relationship between social capital and organizational culture. So that 22 percent of corporate culture changes by independent variables such as institutional trust, personal trust, social trust, and social interaction supporter actions that are indicators of social capital. The significant results of this study can be distinguished from direct and significant impact of institutional trust as one of the constituent variables of social capital on organizational culture. However, the other constituent variables of social capital also had a positive relationship with corporate culture and were meaningful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Culture
  • social capital
  • Institutional trust
  • Supporter Actions
  • Golestan Province