بررسی رفتار انحرافی دانشجویان: ارزیابی توان تببینی نظریه‌های کلاسیک فشار و کنترل

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده

هدف تحقیق حاضر آن است که با ارزیابی توان تبیینی نظریه­های کلاسیک فشار و کنترل، چرایی وقوع رفتارهای انحرافی را در میان دانشجویان دانشگاه مازندران بررسی کند. روش تحقیق حاضر پیمایشی است. در مجموع 380 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بوده­اند، به شیوه­ی نمونه­گیری طبقه­ای متناسب انتخاب شده­اند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که میان پسران و دختران از لحاظ میزان وقوع رفتارهای انحرافی، تفاوت معناداری وجود دارد، به طوری که ارتکاب رفتارهای انحرافی در میان دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است. یافته­ها نشان می­دهد مدل مستخرج از متغیرهای مبتنی بر نظریه­های کلاسیک فشار، بازدارندگی، پیوند اجتماعی و نظریه عمومی جرم، به خوبی می­تواند رفتارهای انحرافی دانشجویان را تبیین نماید. در واقع، از یک سو، قرار گرفتن در معرض فشار، ممکن است التزام به فعالیت­های متداول، باور به قوانین، ارزیابی از خطرات مجازات و خودکنترلی­ فرد را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، ترس از مجازات­ها، سرمایه­گذاری در فعالیت­های متداول، باور به عادلانه بودن قوانین و خودکنترلی بالا،  می­توانند منجر به شرایطی شود که افراد به جای انطباق­ با فشارهای ساختاری، راهبردهای مقابله­ای را انتخاب نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Students' Deviant Behavior: Evaluation of Explanatory Power of Classic Strain and Control Theories

نویسندگان [English]

  • Akbar Aliverdinia 1
  • Negar Shahryari 2
1 University of Mazandaran
چکیده [English]

The aim of this study is to evaluate the explanatory power of classic strain and control theories, why the occurrence of deviance behaviors among students at University of Mazandaran. The research method was survey. A total of 380 students were studying at University of Mazandaran in the academic year 94-1393, were selected with stratified sampling method and responded to a questionnaire. The results indicate that there are significant differences in rates of deviant behaviors between boys and girls, so that commit deviant behaviors among boys are more than girls. The findings indicate that the exhaustive model of the variables of classic/strain theories and the variables of deterrent, social bond and general theory of crime theories can well explain student deviant behaviors. On the one hand, exposure to strain may affect the individual's commitment to common practices, his beliefs to law, his assessment of the dangers of punishments and his self-control. On the other hand, fear of punishment, investment in common practices, the belief in fairness of laws and high self-control can lead to situations where a person does not comply with the usual adaptations of strain and choose coping strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deviant Behaviors
  • Classic Strain theory
  • Control Theories
-        دواس، دی. ای. (1390). پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه­ی هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.

-        شفرز، برنهارد (1390). مبانی جامعه شناسی جوانان، ترجمه­ی کرامت الله راسخ، نشر نی.

-        علیوردی نیا، اکبر؛ صالح نژاد، صالح (1390). خودکنترلی و جنسیت و تأثیر آن بر رفتار انحرافی، زن در توسعه و سیاست، دوره­ی 9، شماره­ی 4: 26- 5.

-        علیوردی نیا، اکبر؛ شارع پور، محمود؛ مرادی، فاطمه (1392). بررسی تأثیر خودکنترلی و پیوند اجتماعی بر نگرش دانشجویان نسبت به مصرف الکل، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی، دوره­ی 1، شماره 4: 97-69.

-        علیوردی نیا، اکبر؛ خاکزاد، زینب (1392). تبیین تفاوت­های جنسیتی در رفتارهای انحرافی بر اساس نظریه فشار عمومی، مجله­ی جامعه شناسی ایران، دوره­­ی چهاردهم، شماره 4: 137-99.

-        علیوردی نیا، اکبر؛ فهیمی، امین (1393). تعمیم پذیری جنسیتی نظریه پیوند اجتماعی در تبیین رفتارهای انحرافی دانشجویان دختر، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره­ی 3، شماره 1: 191-165.

-        علیوردی نیا، اکبر؛ یونسی؛ عرفان (1394). پیش درآمدی بر ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس سنجش رفتارهای انحرافی دانشجویان، پژوهش­های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، شماره 9: 58-45.

-        علیوردی نیا، اکبر؛ معمار، رحمت الله؛ نصر تزهی، سیمین (1394). بررسی تجربی رابطه دینداری، خودکنترلی و رفتار انحرافی، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال چهارم، شماره 16: 43-7.

-        مقصودی، سوده؛ بنی فاطمه، زهرا (1383). تحلیل محتوای دیوار نویسی­های کلاس­های درس دانشگاه شهید باهنر کرمان، فصلنامه­ی رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره 13: 288-267.

-        وایت، راب؛ هینز؛ فیونا (1392). جرم و جرم­شناسی؛ متن درسی نظریه­های جرم و کجروی، ترجمه­ی علی سلیمی، چاپ ششم، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

-        ویلیامز، فرانک.پی؛ مک شین، ماری لین دی (1391). نظریه های جرم شناسی، ترجمه ی دکتر حمید رضا ملک محمدی، تهران: انتشارات میزان.

-        ویلیامز، فرانک.پی؛ مک شین، ماری لین دی (1393). نظریه های جرم شناسی، ترجمه ی دکتر حمید رضا ملک محمدی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات میزان.

 

-        Agnew, Robert. (1992). "Foundation for A General Strain Theory of Crime and Delinquency". Criminology, 30: 47-87.

-        Agnew, R., F. Cullen, V. Burton, D. Evans, and G. Dunaway. (13996). "A New Test of Classic Strain Theory." Justice Quarterly, 13: 681-704.

-        Antonaccio, Olena (2008). "Theoretical Investigation of the Causes of Juvenile Delinquency in Ukraine: Toward Integration of Classic Strain and Control Theories". P.H.D Thesis, USA: University of Carolina State.

-        Antonaccio, Olena and Charles R. Tittle. (2008). "Morality, Self-control, and Crime." Criminology, 46: 801-832.

-        Bennet,S. & et al. (2005). "Explaining Gender Differences in Crime and Violence: The Importance of Social Cognitive Skills", Aggression and Violent behavior, 10: 263-288.

-        Cernkovich, S., P. Giordano, and J. Rudolph. (2000). “Race, Crime, and the American Dream.” Journal of Research in Crime and Delinquency, 37: 131-170.

-        Chui, Wing Hong; Chan, Heng Choon (Oliver) (2011). Social Bonds and Male Juvenile Delinquency While on Probation: An Exploratory Test in Hong Kong, Children and Youth Services Review, 33: 2329–2334.

-        Cohen, Albert. 1965. "The Sociology of the Deviant Act: Anomie Theory and Beyond." American Sociological Review, 30: 5-14.

-        Clinard, B. Marshal; F. Meier, Robert (2008). "Sociology of Deviant Behavior", Thirteenth Edition, Published by Wadsworth.

-        Deng, X. (1994) "Toward a More Comprehensive of Crime: An Integrated Model of Self-Control and Rational Choice Theories". P.H.D Thesis, USA: University of New York.

-        Denno, D.W. (1990). Biology and Violence: From Birth to Adulthood, England: Cambridge University Press.

-        Durkin, K., T. Wolfe, and G. Clark. (1999). "Social Bonds Theory and Binge Drinking Among College Students: A Multivariate Analysis." College Student Journal, 33: 450-461.

-        Farnworth and Leiber, (1989). "Strain Theory Revisited: Economic Goals, Educational Means, and Delinquency." American Sociological Review 54:263-274.

-        Fiume, Timothy M. (2003) "Testing Strain, Control, and Differential Association Theories of Juvenile Delinquency", the Pennesylvania State University, the Graduate School.

-        Ford, J. A. (2008). "Nonmedical Prescription Drug Use Among Adolescents: The Influence of Bonds to Family and School", Youth & Society, (40): 336-352.

-        Ford, Jason A.; Blumenstein, Lindsey (2012). Self-Control and Substance Use Among College Students, Journal of Drug Issues, 43 (1): 56-68.

-        Foster, David Robert (2004). Can the General Theory of Crime Account for Computer Offenders: Testing Low Self-Control as a Predictor of Computer Crime Offending. P.H.D Thesis.

-        Grasmick, Harold G., Robert J. Bursik, Jr., and Bruce J. Arneklev. (1993). "Reduction In Drunk Driving As A Response to Increased Threats of Shame, Embarrassment, and Legal Sanctions." Criminology, 31:41-67.

-        Greenberg, D. (1999). "The Weak Strength of Social Control Theory." Crime and Delinquency, 45: 66-81.

-        Jason,  A. Ford ; Lindsey, Blumenstein (2013). "Self-Control and Substance Use Among College Students", Journal of Drug Issues, 43 (1):  56-68.

-        Jones, Shayne; Cauffman, Elizabeth; Piquero, Alex R.(2007). "The Influence of Parental Support among Incarcerated Adolescent Offenders: The Moderating Effects of Self-Control", Criminal Justice and Behavior, Vol. 34, No. 2: 229-245.

-        Junger, Marianne; Ineke H., Marshall (1997). “The Interethnic Generalizability of Social Control Theory: An Empirical Test.” Journal of Research in Crime and Delinquency, 34:79-112.

-        Kobayashi, Emiko; Vazsonyi, Alexander T., Chen, Pan; Sharp, Susan F. (2010). "A Culturally Nuanced Test of Gottfredson and Hirschi’s ‘‘General Theory’’: Dimensionality and Generalizability in Japan and the United States", International Criminal Justice Review. 20 (2): 112-131.

-        Langton, Lynn & Piquero Nicole Leeper (2007). "Can General Strain Theory Explain White-Collar Crime? A Preliminary Investigation of the Relationship between Strain and Select White-Collar Offenses", Journal of Criminal Justice, 35: 1–15.

-        Lewis, Todd F.; Likis-Werle, Elizabeth; Fulton, Cheryl L. (2012). "Modeling Alcohol Use Intensity Among Students at a Historically Black University: The Role of Social Norms, Perceptions for Risk, and Selected Demographic Variables", Journal of Black Psychology, 38 (3): 368–390.

-        Nagin, D. S., & Paternoster, R. (1993). "Enduring Individual Differences and Rational Choice Theory of Crime", Law & Society Review, 27(3): 467- 496.

-        Nagin, Daniel S.; Greg Pogarsky (2001). “Integrating Celerity, Impulsivity and Extralegal Sanction Threats into A Model of General Deterrence: Theory and Evidence.” Criminology 39: 865-891.

-        Nofziger, Stacey (2008). The “Cause” of Low Self-Control: The Influence of Maternal Self-Control, Journal of Research in Crime and Delinquency, 45(2): 191-224.

-        Nofziger, Stacey (2010). "A Gendered Perspective on the Relationship between Self-Control and Deviance". Feminist Criminology. 5 (1): 29– 50.

-        O’Brien, Mary Claire; McNamara, Robert S; McCoy, , P Thomas; Sutfin, L Erin; Wolfson, Mark; Rhodes,  Scott D (2012). Journal of Health Psychology. 18(4) 461–469.

-        Ozbay, Ozden and Yusuf Z. Ozcan. (2006). "A Test of Hirschi’s Social Bonding Theory." International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 50: 711-726.

-        Paternoster, Raymond (1987). "The Deterrent Effect of the Perceived Certainty and Severity of Punishment: A Review of the Evidence and Issues." Justice Quarterly, 4: 173-218.

-        Piquero, N. l., & Gover, A. R., & Macdonald, J. M., & Piquero, A. R. (2005) "The Influence of Delinquent Peers on Delinquency: Does Gender Matter?", Youth & Society, 36 (3): 251- 275.

-        Pogarsky, Greg; Alex R. Piquero. (2003). "Can Punishment Encourage Offending? Investigating the “Resetting” Effect." Journal of Research in Crime and Delinquency, 40: 95-120.

-        Pratt, Travis C., and Francis T. Cullen. (2000). "The Empirical Status of Gottfredson’s and Hirschi’s General Theory of Crime: A Meta-Analysis. Criminology, 38: 931-64.

-        Pratt, Travis C., Francis T. Cullen, Kristie R. Blevins, Leah E. Daigle, and Tamara D. Madensen. (2006). "The Empirical Status of Deterrence Theory: A Meta-Analysis." In Taking Stock: The Status of Criminological Theory, edited by Francis T. Cullen, John Paul Wright, and Kristie R. Blevins. New Brunswick: Transaction Publishers.

-        Shoemaker, J. Donald (2010). Theories of Delinquency An Examination of Explanations of Delinquent Behavior, sixth edition, Published by Oxford University Thompson, E. William; V. Hickey (2010), "Society in Focus: an Interoduction to Sociology", Seventh Editin, Published by Pearson.

-        Tibbettsi, S. G.,; Myers, D. L. (1999). "Low Self- Control, Rational Choice, and Student Test Cheating". American Journal of Criminal Justice, 23(2): 179-200.

-        Tibbetts, S. G. (1997). "Shame and Rational Choice in Offending Decisions". Criminal Justice and Behavior, 24(2): 234-255.

-        Tienery, John (2006), "Criminology Theory and Context", Second Edition, Published by Longman.

-        Tittle, Charles; Raymond Paternoster (2000). Social deviance and crime: An organizational and theoretical Approach, Los Angeles: Roxbury Publishing Company.

-        Vito, G. F., & Maahs, J. R., & Holmes, R. M. (2007) "Criminology: Theory, Research, and Policy". Canada: Jones and Bartlett Publishers.