تحلیل جامعه شناختی ناسزاگویی در گفتار به مثابه یک پاد فرهنگ پژوهشی در سطح شهر رشت

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 علوم اجتماعی-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دانشگاه گیلان-رشت-ایران

2 دانشگاه گیلان

چکیده

در سال‌های اخیر شاهد نوعی آنومی ‌اخلاقی در سطوح مختلف جامعه و مبدل شدن آن به نوعی نا سازگاری اخلاقی در سطح عمومی جامعه هستیم. در فرایند این تغییر و تحول، یکی از شیوه هایی که به مراتب کاربرد ان نیز افزایش یافته است، مقاومت فرهنگی است. یکی از نشانه های مقاومت فرهنگی ناسزاگویی و بدزبانی و افزایش خشونت در گفتار است. در این پژوهش از نظریه بوردیو( برای متغیر سرمایه فرهنگی)، فوکویاما و کاکس ( برای متغیر اعتماد اجتماعی) و رابرتسون و گیدنز ( برای متغیر جهانی شدن) استفاده شده است. از این حیث، هدف پژوهش حاضر، تحلیل جامعه‌شناختی و ارائه­ی نشانه های افزایش ناسزاگویی در گفتار است. با توجه به هدف ذکر شده، نوع روش تحقیق، روش‌ کمی (پیمایشی) است. که در بین 384 نفر از جوانان سطح شهر رشت، با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تصادفی به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب ‌شده‌اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که عوامل اجتماعی و فرهنگی به ترتیب شامل متغیرهای اعتماد اجتماعی، جهانی‌شدن فرهنگی و سرمایه فرهنگی توانسته‌اند 24/0 درصد و عوامل فردی به ترتیب شامل پایگاه اقتصادی و اجتماعی، وضعیت تأهل، سن و جنسیت توانسته‌اند، 22/0 از واریانس ناسزاگویی در گفتار پاسخگویان را پیش‌بینی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of depravity in speech as an anti-culture "Research in the city of Rasht"

نویسندگان [English]

 • maryam zamiry balasbaneh 1
 • nader ofoghi 1
 • fardin alikhah 2
1 social science-humanities-university of guilan-rasht-iran
2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, University of Guilan
چکیده [English]

In recent years, we have witnessed an ethical anomy at various levels of society and turned into a kind of moral disparity in the general level of society. In the process of this transformation, one of the ways in which its application has also increased is cultural resistance. One of the signs of cultural resistance is depravity and abusive speech and violence. In this research, Bourdieu's theory (for the cultural capital variable), Fukuyama and Cox (for the social trust variable), and Robertson and Giddens (for the variable of globalization) are used. In this regard, the purpose of the present research is to provide a sociological analysis and presentation of signs of increased speech profanity. According to the mentioned goal, the type of research method is quantitative (survey) method. Which were selected among 384 youths in Rasht city, using the Cochran formula and randomized multistage cluster sampling method. The results of the research show that social and cultural factors, which included the variables of social trust, cultural globalization and cultural capital, were 0.24%, and individual factors, including economic and social base, marital status, age and gender respectively, were 0.22 Predict the respondent variance in speech neglect.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Trust
 • cultural globalization
 • youth
 • Cultural Capital
 • corruption
 • بارکر، کرین (1391)، مطالعات فرهنگی: نظریه و عملکرد، ترجمه: مهدی فرجی و نفیسه حمیدی، تهران، نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 • بازرگان، زهرا؛ صادقی، ناهید؛ لواسانی، غلامعلی (1382)، بررسی وضعیت خشونت کلامی در مدارس راهنمایی شهر تهران: مقایسه نظرات دانش آموزان و معلمان، دوره 33، شماره 1.
 • حبیب پور، کرم؛ صفری، رضا (1391)، راهنمای جامع کاربرد Spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‌های کمی)، تهران، انتشارات متفکران.
 • رابرتسون، رونالد (1385)، جهانی‌شدن: نظریه‌های اجتماعی و فرهنگ جهانی، ترجمه کمال پولادی، تهران، انتشارات ثالث.
 • سعیدی، رحمان (1385) جهانی‌شدن اقتصاد. رشد و آموزش علوم اجتماعی، شماره 4.
 • شریفیان ثانی، مریم (1380)، سرمایه اجتماعی، مفاهیم اصلی و چارچوب نظری، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 1، شماره 2، ص 18 – 5.
 • شهابی، محمود (1382)، جهانی‌شدن؛ خرده‌فرهنگ‌های جوانان در عصر جهانی‌شدن، علوم اجتماعی، مطالعات جوانان، شماره 5، 2 – 22 .
 • شیانی، ملیحه ؛ محمدی، محمد علی، ( 1386 ) ، تحلیل جامعه شناختی احساس آنومی اقتصادی در میان جوانان، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 25، 37-11.
 • کارکنان نصرآبادی ، محمد ؛ جعفرپور ، مرتضی ؛ پروری آرانی ، زینب ( 1391 ) ، عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی در شهرستان کاشان و آران و بیدگل ، علوم اجتماعی ، مطالعات فرهنگی و ارتباطات ، شماره 27 ، علمی – پژوهشی ، 171 – 143 .
 • کریمی، فاطمه (1390)،  بررسی انواع خشونت کلامی و عوامل پدیدآورنده آن ازنظر دانش آموزان و معلمان، پژوهشنامه حقوقی، سال دوم، شماره دوم، 102 – 85.
 • فاضلی، محمد (1386)، جامعه‌شناسی مصرف موسیقی، پژوهشگاه فرهنگ و هنر ارتباطات، تهران.
 • فوکویاما، فرانسیس (1379)، پایان نظم، ترجمه غلام عباس توسلی، تهران، انتشارات جامعه ایرانیان.
 • گیدنز، آنتونی (1380) جهان رهاشده: گفتارهایی درباره یکپارچگی جهانی، ترجمه علی‌اصغر سعیدی یوسف حاجی عبدالوهاب، تهران، علم و ادب.
 • مجدی، علی‌اکبر؛ صدر نبوی، رام پور؛ بهروان، حسین؛ هوشمند، محمود (1389)، سبک زندگی جوانان ساکن مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 161 – 131.
 • نراقی، ملأ محمدمهدی، جامع السعادات، ج ۱، ص ۳۵۱، نشر اعلمی، بیروت، چاپ چهارم، بی تا.
 • وحیدا، فریدون؛ کلانتری، صمد؛ فاتحی، ابوالقاسم (1382)، رابطه سرمایه اجتماعی با هویت اجتماعی دانشجویان (گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان)، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، شماره 2.
منابع لاتین

 • Almutlaq Husein (2013). A Sociolinguistic Study of Terms of Oaths in Jordanian Arabic,     International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 3 No. 21: 225-229.
 • Bourdieu P. (1991) Language and Symbolic Power, Cambridge: Harvard University Press.
 • Bourdieu, P. (1995). The field of cultural production, Cambridge: Polity Press.
 • Das. Dr. Biswajit, Jyoti Shankar Sahoo (2011), Social Networking Sites – A Critical Analysis of Its Impact on Personal and Social Life, International Journal of Business and Social Science Vol. 2 No. 14 www.ijbssnet.com.
 • Fukuyama. F. (1995) Trust: the Social Virtues and Creation of Personality, New York, free press.
 •  Gagliardone Ibibio, Danit Gal, Thiago Alves, Gabriela Martinez(2015), COUNTERING ONLINE HATE SPEECH, Published by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France UNESCO.
 

 • Ghanea Nazila(2012), The Concept of Racist Hate Speech and its Evolution over time, Paper presented at the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination’s day of thematic discussion on Racist Hate Speech 81st session, 28 August 2012, Geneva.
 • Giddens, A. (1994), "Living in a Post- Traditional Socitey" in,Beek, Giddens and Lash: Refiexive Modernization.
 • Giddens, Anthony (1990) the consequences of modernity, London, Polity Press.
            globalization” Comparative Education Review, 46(4), 497-508.

 • Johnson, D. I. & Lewis, N. (2010). Perceptions of swearing in the work setting: An expectancy violations theory perspective. Communication Reports, 23(2), 106-118.
 • Korostelina, K. (2014). Intergroup Identity Insults: A Social Identity Theory Perspective. Identity, 14(3), 214-229.
 • Lin Chi-Shiou, Yi-Fan Chen (2012), The Influences of Online Cultural Capital on Social Tagging Behavior, Journal of Library and Information Studies 10:2 (December), p.21-37.
 • Macros, J., and Mccabe, M. (2001) Relationships between identity and self – Representation during adolescence. Journal of Youth and Adolescence. Vol 30, No5.
 • Mobashshernia Reza, Maryam Shariatzadeh Langrudi, Jafar Ghasemi (2012). Investigation of the Effect of Linguistic, Psychological and Social Factors on the Use of Swearwords by University Students, J. Basic. Appl. Sci. Res. 2(8)8209-8213.
 • Ota Norio (2001), Impact of globalization on Japanese language and culture, York University.
 • Rassin, E. & Muris, P. (2005). Why do women swear? An exploration of reasons for and perceived efficacy of swearing in Dutch female students. Personality and Individual Differences, 38(7), 1669-1674.
 • Rothstein B. and Uslaner E. M. (1999), “All for All: Equality and Social Trust” Working Paper No. 117, Center for European Studies.Routledge.
 • Simpson, E. Duarte, J. & Bishop, B. (2016). When Moms Say Bad Words: Family and Peer Influence on the Frequency of Swearing. University of Central Florida Undergraduate Research Journal, 8(2).
 • Tian, F. H. N. (2014). The use of english swear words among chinese youths/Tian Huey Ni Fanny. University of Malaya.
 • Vingerhoets, A. J. Bylsma, L. M. & De Vlam, C. (2013). Swearing: a biopsychosocial perspective. Psihologijske teme, 22(2), 287-304.
 • Zahid, D. (2007). Impact of Cultural Globalization on the Upper Class Youth in Dhaka City: A Sample Study. Bangladesh e-Journal of Sociology, 4, 45-56. http://www.bangladeshsociology.org/Impact%20of%20Cultural%20Globalization4.2.pdf.