عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با تفاخر اجتماعی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه یزد

چکیده

تفاخر یا فخرفروشی، یک جهت­گیری در تعاملات اجتماعی است که در رابطه با مصرف و نمایش کالاها در عرصه عمومی و خصوصی معنا می­یابد. پژوهش حاضر یکی پژوهش کمی است که با هدف بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی مرتبط با تفاخر اجتماعی در میان شهروندان انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل جمعیت 64-15 سال شهر یزد است که 384 نفر آنان با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شد. پژوهش با روش پیمایشی انجام شده و ابزار جمع‌آوری داده­ها پرسش‌نامه است. نتایج تحقیق نشان داد که بین سن، جامعه‌پذیری، مصرف‌گرایی، مادی‌گرایی، فردگرایی، مدگرایی با تفاخر اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد اما بین جنسیت با تفاخر اجتماعی رابطه معناداری مشاهده نشد. متغیرهای مستقل مدگرایی، جامعه‌پذیری، مصرف‌گرایی، فردگرایی و سن در آزمون رگرسیون چندمتغیره وارد شده و توانستند 69 درصد از تغییرات تفاخر اجتماعی را در جامعه مورد مطالعه تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Social-Cultural Factors Related to Social Ostentation

نویسندگان [English]

 • Hossein Afrasiabi 1
 • saeid Fathi 2
1 Associate Professor of Sociology, Yazd University
2 MA of Sociology, Yazd University
چکیده [English]

The aim of this quantitative study was to investigates the socio-cultural factors related to social ostentation. Statistical population were citizens of Yazd city, which are between 15-64 years old and 384 person selected as sample by multistase cluster sampling method. The research instrument was questionnaire. The results showed that there are significant relationships between social ostentation and age, social class, income, cultural capital, secularization, consumerism, materialism, individualism and fashionism. But there was no significant relashionship observed between genders. Independent variables as fashionism, socialization, consumerism, individualism and age entered in regression equation and explained 69% of social ostentation variances.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Ostentation
 • Fashion
 • Consumerism
 • Socialization
 1. اخلاصــی، ابراهیم (1386). "بررســی جامعه شــناختی عوامل مؤثر بــر مدیریت بدن در زنان، مطالعه‌ موردی زنان شــهر شــیراز"، پایان‌نامه کارشناســی ارشــد جامعه‌شناسی، شیراز، دانشگاه شیراز.
 2. باکاک، رابرت (1381) مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی (مصرف)، ترجمه خسرو صبوری، تهران: نشر شیرازه.
 3. بشیریه، حسین (1376) تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، تهران، نشر نی.
 4. بنت، اندی (1386) فرهنگ و زندگی روزمره. مترجم لیلا جو افشانی و حسن چاوشیان. تهران: اختران.
 5. ذکایی، محمدسعید و پورغلام ارانحی، زهرا (1384). خرده فرهنگ یا مصرف فرهنگی، پژوهشی در بین دختران دانش آموز شهر تهران. مطالعات فرهنگی و ارتباطات. سال 1، ش 4.
 6. راسخ، کرامت الله و مبری، معصومه (1389). "بررسی نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن"، زن و مطالعات خانواده، سال 3، ش 10، صص 60-35.
 7. رحمتی، محمد مهدی و مرادی، سجاد (1389). "توزیع اجتماعی الگوی مصرف (بررسی سلیقه‌های هنری در شهر تهران)"، جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، سال 2، ش1، صص 32-5.
 8. ریتزر، جرج ( ١٣85). نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: علمی.
 9. ﺳﯿﺪیﻧﯿا، ﺳﯿﺪاﮐﺒﺮ (1388). "ﻣﺼﺮف و ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی"، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ، ﺳال 9، ش 34: 178-151.
 10. شالچی وحید (1392). "عطش منزلت در جامعه ایرانی". مجله جامعه شناسی ایران. دوره 14، ش2، صص: 56-30.
 11. فاضلی، محمد (1382). مصرف و سبک زندگی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
 12. فدرستون، مایک (1380). "زیبایی شناختی کردن زندگی روزمره"، ترجمه مهسا کرم‌پور، فصلنامه ارغنون، ش 19، صص 217- 187.
 13. فریزبی، دیوید (1386). گئورگ زیمل. ترجمه شهناز مسمی‌پرست. تهران: ققنوس.
 14. کفاشی، مجید، منوچهر پهلوان و کاظم عباس‌نژاد عربی (1389) "بررسی تأثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی جوانان: مطالعه موردی جوانان 29- 15ساله شهر بابل"، پژوهش اجتماعی، ش 9، صص 139-117.
 15. کوزر، لوئیس (1380). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
 16. لطیفی، فریبا و لیلا غفاری (1387). "بررسی تفاوت جنسی در انگیزه‌های خرید الکترونیکی"، مطالعات زنان، سال 6، ش1.
 17. مارکوزه، هربرت (1362). انسان تک ساحتی، ترجمه محسن مویدی، تهران، انتشارات امیر کبیر.
 18. مرکزآمار ایران (1390). نتایج سرشماری نفوس و مسکن1390، قابل دریافت دریافت شده در اسفند 1394 ww.amar.org.ir
 19. ملاحسنی، حسین (1381). "بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی و نوع دینداری در بین دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان در استان گلستان ( علی‌آباد- گنبد)"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس.
 20. موحد، مجید، عباسی­شوازی، محمدتقی و مرحمتی، ندا (1389). "رسانه، جنسیت و مصرف­گرایی". فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، سال 12، ش 47، صص 40-7.
 21. میرزایی، حسین و سعیده امینی (1385). "تحلیل محتوای پیام­های بازرگانی تلویزیونی با تأکید بر طبقه‌ اجتماعی و سبک زندگی". مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال2، ش 6 .
 22. وبلن، تورستین (1383). نظریه طبقه مرفه. ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نی.
 

 1. Ball-Rokeach, S. J., & M., Rokeach, & J.W. Grube, 1984 .The great American values test: Influencing behavior and belief through television. New York, Free.
 2. Husic, M. & Cicic, M.(2009), “Luxury Consumption Factors”. Journal of Fashion Marketing and Management, 13(2), pp. 231-245.
 3. Kuruvilla, Shelja J. (2009), NishankJoshi&NidhiShah “Do men and women really shop differently? An exploration of gender differences in mall shopping in India.International” Journal of Consumer Studies International Journal of Consumer Studies 33.
 4. Paek, Hye ـ Jin & Pan, Zhongdang. (2004), Spreading Global Consumerism:Effects of Mass Media and Advertising on Consumerist Values inChina, Mass Communication and Society, 7, 4.
 5. Tarlo, E. (2007), “Hijab in London: Metamorphosis, Resonance and Effects”, Journal of Material Culture, Vol. 12, No. 2, pp. 131–156.
 6. Toni, C. Antonucci (2004), The Dove Roport: Challenging Beauty, New York, Edelman publication.
 7. Webster M & J.Driskell(1983). “Beauty as Status”. American Journal of Sociology, vol 89, No 1.
 8. Wei, R.,& Z. Pan. (1999), “Mass media and consumerist values in the People’s Republic of China”, International Journal of Public Opinion Research, 11.