تأثیر عوامل اجتماعی در روابط نسلی از دیدگاه دانشجویان دختر

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس روابط عمومی، دانشگاه الزهرا (س)

2 استاد جامعه شناسی دانشگاه الزهرا

3 عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

این پژوهش «تأثیرعوامل اجتماعی بر روابط نسلی از دیدگاه دانشجویان دختر 20 تا 26 سال» در دانشگاه های دولتی شهر تهران را در سال 1395 مطالعه می کند. چارچوب نظری تئوری­های «دگرگونی ارزشی اینگلهارت، رشد­یافتگی­ سنی بنگستون، جهانی شدن گیدنز، تجربه نسلی مانهایم، تغییر در فرآیند جامعه­پذیری مک لوهان» می باشد. روش پژوهش پیمایشی و جامعه آماری 11406 نفر است. اطلاعات از میان نمونه ۳۸۲ نفری جمع آوری شد. ضریب تعیین تعدیل یافته ( ) نشان می دهد متغیرهای وارد شده به معادله  52 درصد از واریانس تغییرات متغیر وابسته را تبیین می نمایند. ضرایب تأثیر مدل تبیین کننده روابط نسلی نشان از معناداری متغیرهای «سبک زندگی، معاشرت با گروه همسالان، ارتباط و تعامل درون خانواده» در معادله رگرسیون دارد. براساس ضرایب تحلیل مسیر نیز، سبک زندگی با ضریب کل 0.574 و ارتباط و تعامل درون خانواده با ضریب کل 0.478 بیشترین تأثیر بر متغیر روابط نسلی را نشان می دهند.
یافته های کلی نشان می دهد در تبیین تفاوت بین نسل‌ها در سطح خرد در ویژگی شخصیتی دختران جوان و در سطح میانی به لحاظ جامعه‌پذیری و تعلیم و تربیت دگرگونی بوجود آمده و دختران جوان نسل تغییرطلب هستند و خانواده در مدیریت و کاهش تضاد نسلی نقش مداخله­گری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Factors on Generational Relationships from the Viewpoint of Female Students

نویسندگان [English]

 • Sedigheh Abbasi 1
 • khadije safiri 2
 • Amir Massoud Amirmazaheri 3
1 public Relations Expert, Alzahra University
2 Professor of Sociology at Al-Zahra University
3 Associate Professor, Faculty of Social Sciences, Islamic Azad University
چکیده [English]

This research studies "the impact of social factors on generational relationships from the viewpoint of female students aged 20 to 26 years" in state universities of Tehran in 1395. The theoretical framework is the Theory of "Ingelhart's Value Transformation, Bengston's Growth, Giddens Globalization, Mannheim's Generation Experience, Changing the McLuhan Socialization Process". The research method is survey and the statistical population is 11406 people. Information was collected from a sample of 382 people. R Square ( ) indicates that the variables introduced into the equation account for 52% of the variance of the dependent variable variations. The coefficients of the effect of the model explaining the relationship between generations indicate that the variables "lifestyle, socializing with peer groups, communication and interactions within the family" in the regression equation are significant. According to path analysis coefficients, lifestyle with total coefficient of 0.574 and internal family interaction and interaction with a total factor of 0.478 show the most effect on the variable of generational relationships.
The overall findings show that in explaining the difference between generations in the micro level, in the personality trait of young and middle-aged young girls, socialization and education of change have been created in terms of socialization and education, and young girls are a generation of change and the family plays a role in interacting with managing and reducing the generation conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Generational Relations
 • Social Factors
 • lifestyle
 • and Interaction within the Family
منابع

کتابها

 1. اینگلهارت، رونالد. 1373. "تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی"، ترجمه: مریم وتر، تهران: انتشارات کویر.
 2. اوپنهایم، ا. ان .1369. "طرح پرسشنامه و سنجش نگرش‌ها»" ، ترجمه: مرضیه کریم‌نیا، تهران.
 3. بوردیو، پیتر . 1388. "درسی درباره درس"، ترجمه، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: نشر نی.
 4. جانسون، چالمرز .1361. "تحول انقلابی"، ترجمه:حمید الیاسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 5. دورکیم، امیل. 1365. "تقسیم کاراجتماعی"، ترجمه باقرپرهام، کتابسرای بابل، چاپ اول.
 6. رابرتسون، یان.1374. "درآمدی بر جامعه (با تاکید بر نظریه های کارکردگرایی، ستیز و کنش متقابل نمادی)"، ترجمه: حسین بهروان، مشهد: نشر آستان قدس رضوی، چاپ دوم.
 7. گولد، جولیوس.1376. "فرهنگ علوم اجتماعی"، ترجمه: محمد جواد زاهدی، تهران: انتشارات مازیار.
 8. گیدنز، آنتونی. 1379. "تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید"، ترجمه، ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
 9. مانهایم، کارل .1380. "ایدئولوژی و اتوپیا"، ترجمه، فریبرز مجیدی، تهران: سمت.
مقاله ها

 1. آزاد ارمکی، تقی؛ زند، مهناز و خزایی، طاهره. 1382 . "روند تغییرات فرهنگی و اجتماعی خانواده تهرانی طی سه نسل"، فصلنامه علمی– پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، سال دوازدهم و سیزدهم، شماره 44 و45، صص24 -1.
 2. آزاد ارمکی، تقی. 1383."رابطه بین نسلی در خانواده ایرانی"، انجمن جامعه شناسی ایران، تهران: نشر آگاه.
 3. احمدی، یعقوب و  بیتا حامد. 1390. "سنجش وضعیت تفاوت نسل ها در ابژه های فرهنگی، اجتماعی (مطالعه موردی شهر کرمانشاه )، جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان، دوره 22، شماره 2.
 4. دانش، پروانه؛ زهرا ذاکری نصرآبادی و عظیمه سادات عبداللهی. 1393. "تحلیل جامعه شناختی شکاف نسلی در ایران، جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پنجم، شمارة سوم، پاییز، صص30-1.
 5. ربانی، علی، عاطفه محمدزاده یزد. 1392 . "بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر شکاف نسلی ارزشی در منطقه  9 شهرداری مشهد با تأکید بر ارزش­های دینی"، مجلة علوم اجتماعی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، بهار و تابستان، صص  116 – 93.
 6. ساروخانی، باقر و صداقتی فرد، مجتبی .1388. شکاف نسلی در خانواده ایرانی. پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال سوم، شماره 4، صص 7- 31.
 7. سفیری، خدیجه و سیده عقیله محمدی. 1384. "هویت جنسیتی مادران و دختران، شکاف یا تفاوت؟"، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، بهار.
 8. فاضلی، محمد.1382. "مصرف و سبک زندگی"، تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات.
 9. کفاشی، مجید. ۱۳۹۴. "عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر شکاف نسلی جوانان شهر تهران"، فصلنامه­ی علمی- پژوهشی زن و جامعه، سال ششم، شماره­ی اول بهار.
پایان نامه ها

 1. جولانی، شمسی .1393. "بررسی مردم شناختی شکاف نسلی نزد مادران و دختران با تکیه بر رویکرد مارگرت مید (مطالعه موردی منطقه 5 تهران و شهرستان اسلامشهر"، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.
منابع انگلیسی

 1. Bengston, V. L. (1970) “The Generation Gap: A Reviw and Typology of Social
  Psychological Perspective”, Youth and Society, 2 7 – 32.
 2. Bourdio, Pierre (1984) “Questions De Sociology"; Les Editions Deminunit 7; rueBernard palissy; paris.
 3. Dennis, Jessica, Tatiana Basañez, and Anahita Farahmand, (2010), Intergenerational Conflicts Among Latinos in Early Adulthood: Separating Values Conflicts With Parents From AcculturationConflictsH,ispanicJournal of Behavioral Sciences, 32(1) , 118–135
 4. Farahmand, M. and karimi Monjamoei, Y. (2016). “The Globalization of Culture and Social Identity Reflexivity”, Journal of Fundamental and Applied Sciences, 8(2s), 1268-1286.
 5. Jacobsen, R. Brooke and Kenneth J. Berry and Keith F. Olson (1975) “An Empirical Test of the  Generation Gap: A comparative Intrafamily Study”, Journal of Marriage and The Family
 6. Manhaiem, k (1952) “problems of generations”, in Essay in the Sociology of Knowlegde, London: Routlegde and Kegan Paul, pp.276-322.
 7. McLuhan, Marshall. (1962 ) “The Gutenberg Galaxy”, Toronto: University of Toronto.
 8. Miller, Brian J. Peter Mundey and Jonathan P. Hill, (2013). Faith in the Age of Facebook: Exploring the Links between Religion and Social Network Site Membership and Use, at University of Notre Dame on January 4.
 9. Schonpflug, Ute (2001) “Intergenerational Transmission of Values: The Role of Transmission Belts”, Journal of Cross-Cultural Psychology, vol32, no 2.
 10. Voas, David & Crockett, Alasdair, (2005), Religion in Britain: Neither nor Belonging, British Sociological Association, Vol 39 (1): 11-28.
 11. Wehmeier, sally and ashbly, Michael, (2000), oxford: advanced learners dictionary (sixthedition),oxford university press
 12. Zhang, Y. B. (2007) “Initiating Factors of Chinese, Intergenerational Conflict: YoungAdults, Written Accounts”, Journal of Cross-culturul Gerontology, Vol. 19.