سرمایه ها و مشارکت اجتماعی‌ در فضای دانشجویی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه رازی

چکیده

مسئله پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی است. پس از بررسی مباحث نظری این حوزه و با تکیه بر نظریه‌های جامعه‌شناختی کنش، چهار متغیر سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، احساس بی‌قدرتی و سرمایه فرهنگی به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر مشارکت‌اجتماعی در چارچوب مفهومی پژوهش پذیرفته شد. روش تحقیق؛ پیمایش، نمونه‌گیری آن طبقه‌ای با کسربرابر و جمعیت آماری دانشجویان دانشگاه تهران هستند. بر اساس نتایج پژوهش، متغیرهای تحقیق توانستند 20 درصد واریانس مشارکت اجتماعی را تبیین کنند(20٪=R2). بر اساس نتایج تحقیق میزان مشارکت دانشجویان در مجموع پایین است اما تفاوت معنی‌داری میان میزان مشارکت‌ذهنی زنان و مردان وجود ندارد.
موانع مشارکت در وجه ذهنی ضعف مفاهیم، معانی و هنجارهای مشارکت‌جویانه و در وجه عینی، فقدان یا ضعف نهادهای مشارکتی است. موانع مشارکت در زنان بیشتر عینی است.
تقویت سرمایه‌اجتماعی، رفع اثر سرمایه اقتصادی در رفتارهای مشارکتی در وجه ذهنی و تأسیس و تحکیم نهادهای مشارکتی در مناسبات دانشگاهی در وجه عینی، از راهکارهای افزایش مشارکت نزد دانشجویان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capitals and social participation in student space

نویسنده [English]

  • mohamad farhadi
Assistant professor at Razi University
چکیده [English]

The problematic of this research is to examine the factors affecting social participation. After reviewing the theoretical issues of this field and relying on the sociological theories of action, four variables of social capital, economic capital, feeling of powerlessness and cultural capital as the most important factors influencing social participation in the conceptual framework of the research were accepted. The research method is survey; by stratified sampling in Tehran University students. Based on the results of the research, the variables of the research were able to explain 20% of the variance of social participation (R2 = 20%). According to the results of the research, the participation rate of students is generally low, but there is no significant difference between the level of participation of women and men.
The barriers to participation in the subjective aspect are the weakness of the concepts, meanings, and norms of participation and in objective level, the lack or weakness of participatory institutions. Barriers to participation in women are more objective.
Strengthening social capital, removing the effect of capital investment on participatory attitudes in the mental aspect, and establishing and consolidating participatory institutions in academic relationships in an objective way are ways to increase student participation

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • Economic Capital
  • Cultural Capital
  • Powerlessness
  • Social Participation