ماهیت و جایگاه انواع اعتماد اجتماعی درگرشاسب نامۀ اسدی طوسی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا

چکیده

اعتماد یکی از جنبه­های مهم روابط انسانی است و از لحاظ اجتماعی پیش شرط عمده­ای برای موجودیت هر جامعه­ای شمرده می شود؛از این رو مبحث عمده­ای از نظریه­ی سرمایه­­ی اجتماعی مبتنی بر مقوله­­ی اعتماد است.این مقاله با رویکرد جامعه شناختی به بررسی برخی از داستان­های گرشاسب­ نامه می­پردازد و در آن اعتماد به عنوان یکی از مؤلفه­های سرمایه­­ی اجتماعی مورد کاوش قرار می­گیرد،از این جهت که ادبیات حماسی به عنوان صدای درونی هر ملت،انعکاس دهنده­ی پنهان­ترین زوایای زندگی مردم و هم­چنین منبع درخوری برای پژوهش­های مردم­شناسی، جامعه­شناسی و روان­شناسی به شمار می­آید،بررسی موضوع مورد نظر در این نوع ادبی به عنوان بخشی از فرهنگ اصیل گذشته می­تواند ما را از میزان انعکاس ابعاد اعتماد در جوامع سنتی آگاه سازد و در تسهیل کنش­های هدف­مند در جامعه­ی امروز نیز نتایج پرثمری برجای گذارد. مقوله­ اعتماد در گرشاسب نامه با شاخص های اعتماد بین شخصی،اعتماد تعمیم یافته و اعتماد نهادی تقسیم بندی شده است.دستاورد این پژوهش ناظر بر این است که اعتماد به عنوان مؤلفه­ای از سرمایه­­ی اجتماعی در گرشاسب­نامه با شاخص­های تعیین شده وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Essence and station trust kind in Asadi toosi Garshasbname

نویسندگان [English]

  • zolfaghar allami 1
  • leila rekabdar 2
1 Associate Professor of Sociology, Alzahra University
2 Ph.D. student of sociology of al-Zahra
چکیده [English]

Trust is one of the significant aspects of human relationship and socially is an essential prerequisite for the existence of each society. As a result, an important discussion, from a corporate alliance theory, is based on trust. This article, from a sociological point of view, investigates some of the stories of Garshasbnameh in which trust is one of the features of corporate alliance which is considered. Since epic literature as an internal voice of every nation reflects the most hidden angles of people’s life and is considered an appropriate source of research in anthropology, sociology and psychology. The investigation of this topic in this literal way as a part of the early rich culture can raise our awareness of the reflection of trust aspects in traditional societies and facilitates helpful reactions in today’s society. The issue of trust in Garshasbname is categorized with trust indexes of interpersonal trust, generalized trust and basic trust. The results of this investigation suggest that trust is a component for corporate alliance in Garshasbnameh with specific indexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "ٍEpic Literatutr"
  • "Epic"
  • "Garshasbname"
  • "Social capital"
  • "Trust kinds"
آزادارمکی، تقی(1383)«اعتماد،اجتماع،جنسیت،بررسی تطبیقی اعتماد متقابل در بین دو جنس مخالف»جامعه شناسی ایران،شماره 18

-اسدی طوسی، ابونصر علی بن احمد،(1393) گرشاسب­نامه، چاپ سوم، تهران:دنیای کتاب.­

-اسمیت، فیلیپ دانیل(1383) در­آمدی بر نظریه­ی فرهنگی، ترجمه­ی حسن پویان، تهران:دفتر پژوهش­های فرهنگی مرکز بین المللی گفتگوی تمدن­ها

-اُجاقلو، سجادو زاهدی،محمدجواد (1384) اعتماداجتماعی وعوامل مؤثر بر آن در بین ساکنان شهر زنجان،مجله­ی جامعه شناسی و علوم اجتماعی، شماره­ی 24،ص 92-125

-ارجایی، سعید(1387) نظری بر زخم­های ایرانیان، تهران: مؤسسه­ی فرهنگی وانتشارات پازینه.

الوانی،سید مهدی وحسن دانایی فرد( 1380)مدیریت دولتی و اعتماد عمومی ،دانش مدیریت،شماره 55

-ازکیا، مصطفی(1388)اعتماداجتماعی در مشارک مردم درسطح­های توسعه­ی روستایی ،شماره­ی اول،سال سوم.­

-انوری،(1381) فرهنگ بزرگ سخن، جلد هفتم، تهران: سخن­

-بهمنیار،احمد(1381)داستان­نامه­ی­بهمنیاری، به کوشش فریدون بهمنیار، چاپ سوم، تهران:  دانشگاه تهران.­

-بهزاد،داوود (1384)سرمایه­ی اجتماعی و رفاه اجتماعی در مجموعه مقالات نخستین –تاج­بخش ،کیان سرمایه­ی اجتماعی ،اعتماد و دموکراسی، ترجمه­ی  حسن پویان و افشین خاکباز ، تهران:  نشر شیرازه.

-حاجیانی،ابراهیم(1389)کنکاشی در هویت ایرانی،چاپ دوم،تهران: پژوهشکده­ی تحقیقات استراتژیک.

-خوش­فر،غلام­رضا(1385)تأثیرسرمایه­ی اجتماعی برمشارکت سیاسی،رساله دکتری،دانشکده علوم­اجتماعی دانشگاه علامه­طبابایی ،استادراهنما:دکترمحمدحسین پناهی،استاد مشاور:دکتر محمدابراهیم موحدی و دکترمحمد سعید ذکایی.

-زتومکا،پیوتر(1384)اعتمادیک نظریه­ی جامعه شناختی،ترجمه­ی فاطمه گلابی،تبریز:انتشارات ستوده.

-زمانی،کریم(1382)شرح موضوعی مثنوی معنوی مولاناجلال الدین محمد بلخی،تهران: نشرنی.

زین آبادی،مرتضی تئوریهاونظریات مربوط به اعتماداجتماعی در جامعه،پژوهشنامه اعتماداجتماعی،شماره16،تابستان 1387،تهران،پژوهشکده تحقیقات استراژیک مجمع تشخیص مصلت نظام.

-ساروخانی،باقر(1381) جامعه شناسی ارتباطات،چاپ یازدهم،تهران: اطلاعات.

-شارع­پور،محمود(1386)رتبه­بندی سرمایه­ی ­اجتماعی­دراستان­های کشور، فصلنامه­­­علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،سال هفتم،شماره­ی26.­­

-شریفی، محمود (1385) فروغ حدیث، جلد دوم،قم: نشر معروف.

-عباسیان،علی اکبر(1387)فرهنگ سیاسی درامثال وحکم، تهران اختران.

عبدالرحمانی،رضا(1384)تاثیر اعتماد اجتماعی به عنوان نشانگان سرمایه اجتماعی دانش انتظامی،شماره 26

-عنصرالمعالی،کیکاووس بن اسکندر(1372)قابوسنامه،به کوشش غلامحسین یوسفی،چاپ پنجم،تهران: سپهر.

-غزالی طوسی،محمدبن­محمد(1361)گزیده­ی کیمیای سعادت به کوشش احمدرنجبر،چاپ چهارم،تهران: سپهر.

-غفاری،غلام­رضا(1387) تبیین نظری سرمایه­ی اجتماعی، تهران، مؤسسه­ی تحقیقات و توسعه­ی علوم انسانی.

-فیلد،جان (1384)سرمایه­ی اجتماعی،ترجمه غلام­رضاغفاری وحسین رمضانی،چاپ دوم،تهران: کویر

-گورویچ،ژرژومن (1356)مبانی جامعه­شناسی،چاپ چهارم،تهران:امیرکبیر.

-گیدنز،آنتونی (1387)تجددوتشخص،جامعه وهویت شخصی درعصرجدید، ترجمه­ی ناصرموفقیان،تهران: نشرنی.

-محسنی،منوچهر و جاراللهی،عذرا(1382)مشارکت اجتماعی درایران، تهران:انتشارات آرون.

معیدفر،سعید و جهانگیری،پرویز،اعتماد اجتماعی تعمیم یافته و عوامل موثربر آن ،مطالعه موردی شهر ارومیه، دانشنامه علوم اجتماعی  دانشگاه تربیت مدرس،دوره اول ،1388،شماره 1)

-معین،محمد (1382) فرهنگ فارسی،تهران:امیرکبیر

- -ناصرخسرو، قبادیانی (1384)دیوان ناصرخسرو،با مقدمه­ی سیدحسن تقی­زاده،چاپ چهارم،تهران: نگاه

-نیک­خلق،علی اکبر 1384)جامعه شناسی روستایی،چاپ دوم،تهران چاپخش.

-یاوری،حسین ومسیحا ،مریم (1388)  فرهنگ عامه آداب و رسوم زندگی اجتماعی،جلد دوم ، تهران: آذر- دانش