مطالعه گفتمان دانش آموزی وارتباط آن بانظام ارزش های حاکم برجامعه (با تاکید بر مطالعه نظام ارزشی حاکم بر دانش آموزان دوره متوسطه و دبیران آنها در شهرستان بوکان در سال تحصیلی 97-96)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

3 استادیار گروه جامعه شناسی فرهنگی ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه گفتمان دانش آموزی و ارتباط آن با نظام ارزش های حاکم بر جامعه با تاکید بر مطالعه نظام ارزشی حاکم بر دانش آموزان دوره متوسطه و دبیران آنها در شهرستان بوکان انجام شده است. دو گروه از نظر ارزش های مادی و فرامادی، جمع گرایی و فرد گرایی، دینی و سنتی، تحصیلات و علم و خانواده مورد بررسی قرار گرفتند. با قرار دادن سوالات در دو دسته کلی ارزش های مدرن و ارزش های سنتی، مشخص گردید که میانگین گفتمان مدرن، بیشتر از گفتان سنتی می باشد. این مطالعه به صورت پیمایشی در بین 360 دانش آموزان مقطع متوسطه و 184دبیران آنها انجام شده است. نتایج نشان می دهد که بین دو گروه در ارزش های مادی تفاوت معنی دار وجود ندارد؛ درحالی که بین دو گروه در ارزش های فرامادی، جمع گرایی و فردگرایی ، دینی و سنتی، ارزش های مربوط به تحصیلات و علم و خانواده تفاوت معنی دار وجود دارد. نتایج پژوهش در هر دو حوزه ی گفتمان، گسست را نشان می دهد. جهت مقایسه نظام ارزشی بین دو گروه از آزمونt  مستقل استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Student Discourse and its relationship with the system of values governing society (Emphasizing the study of value system governing high school students and their teachers in the city of Bokan in the academic year of 97-96)

نویسندگان [English]

  • anvar karimiyan 1
  • nowruz hashemzehi 2
  • Mjid Kashani 3
1 PhD student of cultural sociology, University of Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Assistant Professor of Social Sciences, Islamic Azad University, Tehran East Branch
3 Asisstant Prof.Social Group ,social sciences Of Central Free Islamic University
چکیده [English]

The present study aims to study student discourse and its relationship with the system of values ​​governing the community emphasizing the study of the value system governing high school students and their teachers in the city of Bukan. Two groups of statistical sample of students and teachers were considered in terms of material and Supermaterial values, collectivism and individualism, religious and traditional, education and science and family.By asking questionnaires in two general categories of modern values ​​and traditional values ​​and reviewing the averages,the ruling discourse (modern) was divided into two groups. The average of modern discourse is more than the traditional one. A questionnaire was used to collect data.
Before the implementation of the questionnaire, the validity of the questionnaires was calculated for 30 students and 30 of the teachers by Cronbach's alpha coefficient.This study was conducted as a survey among 360 high school students in the city of Bokan and 184 teachers of the same students.
The results of the study show that there is no significant difference between the two groups of students and their teachers in material values, while between the two groups, in the values ​​of transhumance, collectivism and individualism, religious and traditional, values ​​related to education There is a significant difference between science and the family;In this sense, the importance of science, the tendency toward individualism and equal rights in the family, the escape of religious and traditional values ​​are stronger among students. In the area of ​​traditional and modern discourse, there is also a significant difference between the two groups.The results of the research in both domains of discourse show the discontinuity. Independent t-test was used to compare the value system between the two groups of teachers and students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • value system
  • material values
  • Supermaterialvalues
  • generation
  • modern discourse
  • traditional discours
اینگلهارت، رونالد.(1377). نوسازی و پسا نوسازی. ترجمه: علی مرتضویان. تهران: فصلنامه ارغنون. شماره 13. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

اینگلهارت، رونالد.(1383). تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی. ترجمه: مریم وتر. تهران: نشر کویر.

آزاد ارمکی.تقی و غلامرضا غفاری(1386). جامعه شناسی نسلی در ایران، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، چاپ دوم.

آزاد ارمکی، تقی.( 1383). رابطه بین نسلی در خانواده ایرانی، مسائل اجتماعی ایران. انجمن جامعه‏شناسی ایران. تهران: نشر آگه.

آزادیان دلیسم،زینب. (1391). بررسی تفاوتهای نسلی در نظام ارزش های اجتماعی (مطالعه موردی:شهر رشت).

بالس، کریستوفر.(1380). ذهنیت نسلی. ترجمه: حسین پاینده. تهران: فصلنامه ارغنون. شماره 19. وزارت

بوردیو، پیر.(1380).  نظریه کنش. ترجمه مردیها، مرتضی. چاپ اول. تهران: انتشارات نقش و نگار.

تاجیک، محمدرضا.(1377). متن، وانموده و تحلیل گفتمان(2). مجله گفتمان. شماره1. ص ص16-7

توکل، محمد و قاضی نژاد مریم. (1385). شکاف نسلی در رویکردهای کلان جامعه شناختی: بررسی و نقد رهیافت های نسل تاریخی و تضاد با تأکید بر نظرات مانهایم و بوردیو. ماهنامه علوم اجتماعی دانشگاه تهران. دوره 27، شماره 27، فروردین 1385.

جانعلیزاده چوب بستی، حیدرو سلیمانی بشلی، محمد رضا. (1390) . شکاف نسلی: توهم یا واقعیت؟ نشریه جامعه شناسی مطالعات جوانان. دوره 1. شماره 1.

ساروخانی، باقر و صداقتی فرد، مجتبی . (1388). شکاف نسلی در خانوادة ایرانی: دیدگاهها و بیـنشهـا، نامـة علوم اجتماعی، س 3 ،ش 4.

غفاری، غلامرضا.(1386). روابط و ارزش های اجتماعی جوانان ایرانی. تهران: فصلنامه مطالعات جوانان.شماره 8و9.بهار و تابستان1386.صص 32-7.

قاضی نژاد، مریم .(1383).  نسل ها و ارزش ها: بررسی و تحلیل جامعه شناختی تفاوت گرایشات ارزشـی نـسل جوان و بزرگسال. پایان نامه دکترای جامعه شناسی، دانشکده ی علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

قنبری،سیروس. (1388). مقایسه نظام ارزشی دبیران با دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی. دوره 7، شماره 1، بهار 1390، ص ص 29-48.

کچویان، حسین.(1382). فوکو و دیرینه شناسی دانش: روایت تاریخ علوم انسانی از نوزایی تا مابعدالتجدید. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

کوزر، لیوئیس.(1373). زندگی و اندیشه یزرگان جامعه شناسی. ترجمه: محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی

گیدنز، آنتونی. (1377).  جامعه‌شناسی. ترجمه: منوچهر صبوری. تهران: نشر نی.

گیدنز، آنتونی. (1380). مقدمه ای بر تحلیل نهادین مدرنیته و مدرنیسم. ترجمه: حسینعلی نوذری. تهران: انتشارات نقش جهان.

گیدنز، آنتونی. (1379). تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان . تهران: نشر نی.

یوسفی، نریمان. (1383).  شکاف بین نسل‌ها ـ بررسی نظری و تجربی. تهران: نشر پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.

Bourdieu,Pierre.1984."Questions de sociologie, Les Editions Deminuit "7, Rue Bernard Palissy. Paris.

Carrol, Thomas G,"Cultural Reletivism, Education &Urban Society", Vol.22.Issue 4.Aug 1990.

Hall, Stuart (2007). The west and the rest: Discourse and power. In Gupta, Tania Das, James, Carl E., Maaka, Roger C. A., Galabuzi, Grace-Edward & Anderson, Chris (Eds.). Race and rationalization: Essential Readings. Toronto: Canadian Scholars Press Inc.

Schonpflug, Ute (2001): “Intergenerational Transmission of Values: The Role of

Yousefi,N(2004), generation gap(Theoretical and Emprical study,Tehran:social and Human. (PERSIAN)

Jenkins, Richard (2006) Pierre Bourdieu,Routledge.