بررسی رابطه ذهن آگاهی با بلوغ اجتماعی و سبک های مقابله با استرس در میان دانشجویان زن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روانشناسی تربیتی، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 کارشناسی ارشد رشته روانشناسی شخصیت

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تعیین رابطه بین ذهن آگاهی با بلوغ اجتماعی و سبک های مقابله با استرس در میان دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بود. طرح این پژوهش از نوع غیر آزمایشی، توصیفی و همبستگی است. جمعیت پژوهش را دانشجویان زن کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات تشکیل دادند. تعداد نمونه 120 نفر بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و سه پرسشنامه پژوهش را به منظور جمع آوری داده های خام به شرح زیر تکمیل نمودند. پرسشنامه ذهن آگاهی کنتاکی(KIMS) (2004)، پرسشنامه رائو(1986) (RSMS) و پرسشنامه سبک های مقابله با استرس بیلنگز و موس (1981) (CRI). داده های خام پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و تحلیل های آماری توصیفی و فرضیه های پژوهش با استفاده از آمار استنباطی رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. یافته های این پژوهش بیانگر وجود رابطه معکوس و معنی دار میان ذهن آگاهی و سبک مقابله با استرس شناختی، هیجانی و حمایتی و عدم رابطه معنی دار بین ذهن آگاهی و بلوغ اجتماعی و همچنین میان ذهن آگاهی و سبک مقابله با استرس حل مسئله و سبک مقابله با استرس جسمانی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

study investigated the relationship between mindfulness, social maturity and coping styles among senior undergraduate students

نویسندگان [English]

  • jacenthe salibi 1
  • mojgan zolfaghari sharif 2
1 PhD in Educational Psychology, Associate Professor of Humanities and Cultural Studies
2 M A in Personality Psychology
چکیده [English]

This study investigated the relationship between mindfulness, social maturity and coping styles among senior undergraduate students. This study used a non-experimental, descriptive and correlation study population is female graduate students formed the University science and Research. The sample of 120 students who were selected for sampling research questionnaires to collect raw data below was completed. Mindfulness questionnaire Kentucky (KIMS)(2004), Raw questionnaire(RSMS)(1986) and coping styles questionnaire Bylngzv mouse(CRI)(1981) Research raw data using SPSS statistical software and descriptive statistical analysis and research hypotheses were tested using multiple regression statistics. The finding of this study indicate that there is an inverse relationship between coping style and meaning in darmian mindfulness and cognitive, emotional and social maturity and protective lack of a significant relationship between problem-solving and coping with stress physical stress.
Keywords: mindfulness, social maturity, cognitive style of coping with stress, coping with stress, problem solving, coping with emotional stress, coping style support, coping style and beauty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mindfulness
  • social maturity
  • cognitive style of coping with stress
  • coping with stress
  • problem solving
  • coping with emotional stress
-         استورا، جان بنیامین،(1377) تنیدگی یا اسرس؛ بیماری جدید تمدن، ترجمه پریرخ دادستان، تهران، انتشارات رشد.

-         افروز، غلامعلی(1384). مقدمه ایی بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی. تهران:انتشارات دانشگاه تهران

-         فیض، عبدالله؛ نشاط دوست، حمید طاهر؛نائلی، حسین(1380). بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و روش های مقابله با تنیدگی. مجله روانشناسی20: 303- 2، 315

-         گرامی، م (1387). نقش شیوه های فرزند پروری در خود پنداره و بلوغ اجتمواعی در دانوش آموزان شهر جاسک. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی

-         محمدی، مسعود(1384). بررسی عوامل موثر بر تاب آوری در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد. پایان نامه دکتری. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

-         میرزایی، جعفر، خدایی، محمدرضا، محمدخانی،پروانه(1385). تاثیر خشونت های جنسی در بلروز اختلال استرس پس از ضربه(PTSD). مجله توانبخشی، دوره هفتم، شماره چهارم.

-         نریمانی، محمد ؛آریاپوران ،سعید ؛ ابوالقاسمی ،عباس و احدی، بتول.(1389) مقایسه اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت روان جانبازان شیمیایی. مجله روانشناسی بالینی؛ سال دوم ، (4) ؛ زمستان 1389.

منابع لاتین:

 

-          Bishop, S. R., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N. D., Carmody, J., et al. (2004). Mindfulness: A proposed operational definition. Clinical Psychology: Science and Practice, 11, 230–241.

-          Brown, K. W., Ryan, R. M., and Creswell, J. D. (2007). Mindfulness: Theoretical foundations and evidence for its salutary effects. Psychological Inquiry, 18(4), 211-237.

-          Chambers, R., Gullone, E., & Allen, N. B. (2009). Mindful emotion regulation: An integrative review. Clinical Psychology Review, 29, 560–572.

-          Davidson, R. J., Kabat-Zinn, J., Schumacher, J., Rosenkranz, M., Muller,D., Santorelli, S. F., & Sheridan, J. F. (2003). Alterations in brain and immune function produced by mindfulness meditation. Psychosomatic Medicine, 66, 149-152.

-          Dickman, C. R. (1982). Some observations ofthe behaviour and nest utilization of free-living Antechinus stuartii (Marsupialia: Dasyuridae). Australian Mammalogy, 5,75-77.

-          Evans S, Ferrando S, Findler M, Stowell C, Smart C, Haglin D.2008. Mindfulness-based cognitive therapyfor generalized anxiety disorder. J Anxiety Disord. (22):716-721.

-          Folkman,s.& lazarus, R. S.(1992), Coping as a mediator of emotion. Journal of personality and social psychology, 11, 1093-1096.

-          Gilbert P. Psychotherapy and counselling for depression. Third ed. London: SAGE Publications Ltd; 2010.

-          Kabat- Zinn, J. (1990). Full catastrophe living: using the wisdom of your body and mind to face stress, pain and illness. New York: Delacort

-          Kabat-Zinn, J. (1994). Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness. New York: Delacourt.

-          Robinson, C.C., Mandleco, B., Olsen, S.F. & Hart, C.H.)2001(. Theparentingstyle and dimensions Questionnaire (PSQD).Handbookfamilymeasuremetechniques:Vol 3. Instrument & index (PP 321-319 (.Thousand oaks: sage.

-          Smith, E., J. Swisher, et al. (٢٠٠٤). "Evaluation of Life Skills Training and Infused-Life Skills Training in a Rural Setting: Outcomes at Two Years." Journal of Alcohol and Drug Education٤٨(١): ٢٠.