جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار، جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران .

چکیده

سلامت اجتماعی به چگونگی وضعیت ارتباط فرد با دیگران در جامعه یا همان جامعه پذیری وی اشاره دارد با توجه به اینکه سیستم‌های از پیش موجود فرهنگی، هنجارها و ارزش‌ها بر سلامت اجتماعی موثرند هدف اصلی در این مقاله حاضر اینست که: متغیر های دینداری، مشارکت داوطلبانه و پیوند اجتماعی به چه میزان و از چه مسیری بر سلامت اجتماعی افراد موثرند؟
رویکرد مقاله، اثبات گرایی که با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. سنجش متغیر سلامت اجتماعی براساس شاخص کییز، عملیاتی شده است. پرسشنامه پس از بررسی روایی و پایایی، با تلفیق روش نمونه­گیری طبقه‌بندی و خوشه ای چند مرحله ای، با برآورد حجم نمونه از طریق فرمول کوکران، در بین 810 خانوار در پنج منطقه شهر تهران در سال 1396 اجرا گردید.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که سه متغیر دینداری، مشارکت داوطلبانه و پیوند اجتماعی به میزان 0.25 =R2 سلامت اجتماعی را تبیین می کنند که بیشترین تاثیر از سوی پیوند اجتماعی و بطوریکه ضرایب تاثیر استاندارد متغیر پیوند اجتماعی به میزان 30/0، تغییر متغیر مشارکت داوطلبانه به میزان 20/0و تغییر متغیر دینداری  به عنوان بیرونی ترین متغیر به میزان 15/0 بر سلامت اجتماعی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Health Brings Religion, Voluntary Participation, and Social Bonding

نویسنده [English]

 • Ehsan Rahmani Khalili

Assistant Professor, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Social health refers to how a person's relationship with others in a society is, or to his socialization. Given that pre-existing cultural systems, norms and values ​​affect social health. the fundamental question of the present study is formulated as follows: Given its significance, can Religiosity be recognized as a factor influencing social health? And if so, what are the impacts of Religiosity on social health with respect to social Participate and social Bond as the two variables?
Enjoying a positivistic approach, this study is in fact a descriptive-causal survey. To measure the variables, we used Keyes Index for Social Health. After considering validity and reliability of the study, the questionnaires were applied to 810 households in five districts of Tehran in 2017 CE which were selected based on stratified sampling and cluster multistage sample design and utilizing Cochran formula to evaluate the sample volume.
The results show that the three variables of religiosity, voluntary participation and social bonding
explain R2 = 0.25 for social health which have the most effect on social bonding and so the standard
coefficients of social bonding variable are 0.30, variable change. Voluntary participation is 0.20 and
change in religiosity as the most external variable is 0.15 on social health.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social health
 • religiosity
 • Social Bond
 • Social Participate
 • Citizens Tehran

منابع و ماخذ

  افشانی، سید علیرضا و حمیده شیری محمد آباد (1395)، رابطه دینداری و سلامت اجتماعی زنان شهر یزد، پیاورد سلامت، دوره 11، شماره 1، سال 1396، 74-66.

  انوری، حمیدرضا (1373)، پژوهشی راجع به تقدیر گرایی و عوامل تاریخی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موثر بر تکوین آن، مقطع کارشناسی ارشد، رشته علوم اجتماعی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ نشده.

  آزاد ارمکی و بهار محمدی(1377)، بررسی مسایل اجتماعی تهران، موسسه نشر جهاد.

  پاتنام، رابرت (1384)، جامعه برخوردار، سرمایه اجتماعی و زندگی عمومی مترجم: افشین خاکباز و حسن پویان، تهران، نشر شیرازه.

  توسلی، غلامعباس (1382). مشارکت اجتماعی در شرایط جامعه آنومیک، رابطه آسیب ها و انحرافات اجتماعی با مشارکت اجتماعی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.

  جلالی مقدم، مسعود (1379)، درآمدی بر جامعه شناسی دین، آراء جامعه شناسان بزرگ در مورد دین، تهران، نشر مرکز.

  حیدرخانی، هابیل و یونس نوربخش و نوذر قنبری (1396) ، بررسی ارتباط بین دینداری و سلامت اجتماعی جوانان مناطق حاشیه ای شهر کرمانشاه، برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره 8، شماره 30، صص: 66-31.

  خیرالله پور، اکبر (1383). بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت روانی با تاکید بر سرمایه اجتماعی، مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی، چاپ نشده.

  دورکیم، امیل (1383)، صور بنیادی، حیات دینی: توتم پرستی در استرالیا، مترجم: باقررپرهام، تهران، نشر مرکز.

  رحمانی خلیلی، احسان، (1388)، «بررسی تأثیر دینداری بر سرمایه اجتماعی شهروندان تهرانی»، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، رشته پژوهش علوم اجتماعی.

  سراج زاده، حسین، فاطمه جواهری و سمیه ولایتی خواجه (1392) دین و سلامت: آزمون اثر دینداری بر سلامت در میان نمونه ای از دانشجویان، جامعه شناسی کاربردی، بهار 1392، دوره 24، شماره 1، صص 77-55.

  شایسته مجد، عالیه (1386)، بررسی تأثیر دینداری بر پنج تیپ شخصیت در سه دین (اسلام، مسیحیت و زرتشت)، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش جامعه شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

  شجاعی زند، علیرضا (1382)، «مدلی برای سنجش دینداری در ایران»، مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره 1، 34-66.

  شریفی، طیبه، مهناز مهرابی زاده هنرمند و حسین شکرکن (1384) "نگرش دینی و سلامت عمومی و شکیبایی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز"، اندیشه و رفتار، سال یازدهم، شماره 1: صص:99-89.

  صدیق سروستانی، رحمت الله (1387) آسیب های اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)، انتشارات سمت، چاپ دوم.

  فدایی مهربانی، مهدی (1386)، «شهرنشینی، رسانه و سلامت اجتماعی (رسانه های جوامع در حال گذار و سلامت اجتماعی شهروندان)»، پژوهش و سنجش (14) 49.

  قصاب، رضوان (1386)، بررسی اثرات دینداری بر بیگانی اجتماعی، استاد راهنما: سید حسین سراج زاده، مقطع ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

  کلمن، جیمز (1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی، مترجم: منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.

  کنگرلو، مریم (1387). بررسی میزان سلامت اجتماعی دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه علامه طباطبایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، چاپ نشده.

  کوزر، لوئیس (1377)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، مترجم: محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی.

  کولینز، جی.آر، تی.ای. وودز (1382)، «روان شناسی دین و نقش دین در سلامت جسم و روان»، ترجمه مجتبی حیدری، مجله معرفت، اسفند، شماره 75، 83-78.

  ملاحسنی، حسین (1381)، بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی و نوع دینداری در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان در استان گلستان(علی آباد-گنبد)، تهران، مقطع کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، چاپ نشده.

  مهدوی، سید محمد صادق؛ افسانه ادریسی و احسان رحمانی خلیلی. (1389) شناسایی میزان دینداری و مقایسه آن در گروه‌های متفاوت، فصلنامه نامه پژوهش فرهنگی، سال یازدهم، شماره مسلسل43، پاییز 1389، صص 139-168.

  وریج کاظمی، عباس (1375)، بررسی جامعه شناختی نظریه های دینی متفکران مسلمان با تأکید بر رابطه دین و ایدئولوژی در نظریات استاد مطهری، دکتر شریعتی و مهدی بازرگان، مقطع کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، تهران، دانشگاه تهران.

   

   Ellison, Christopher G.Levin, Jeffrey S. (1998). The Religion-Health Connection: evidence, theory and future direction. Health Education& Behavior. 25(6).700-720.

   Granovetter, M.(1973) " The strength of weak ties", American Journal of Sociology, Vol.78, No.6,PP.1360-1380.

   Helly,Denise (2001) Voluntary and social participation by peple of Immigrant origin. overview of Canadian Research, second National Metropolis conference, Immigrant and civic participation: Contermporary policy and Research Issues, Montreal, November 1997.

   Hirschi, Travis (1969) , Causes of delinquency, Berkeley, and Los Angeles, University of California Press.

   Johnson, M. A.(2004) «Faith, prayer and religious observances», Journal of Clinical Cornerstone; 6 (1): 17-24.

   Kelley,MSokol K,J.,Braddock,J.H.,Bassinger,F.L(2004).Control Theory,Sport and Patterns in Delinquency for Youth.NY:Edwin Mellen Press.

   Keyes, C. L. M., & Shapiro, A. (2004). Social well-being in the U.S.: A descriptive epidemiology. in orville Brim, Carol, D., Ryff & Ronald, C. Kessler (eds.), How healthy are you? A national study of well-being of Midlife. Chicago: University of Chicago Press.

   Larson, J. S. (1996), “The World Health Organization Definition of Health: Social versus Spiritual Health”. Social Indicators Reserch, No. 38.

   Mc cullough, Michael E.Tsang, jo-ann.Brion, Sharon. (2002).Personality Traits and Religiousness: Personality traits in adolescence as predictors of religiousness in early adalthhood.www.psy.miami.edu/faculty/mmccullough.

   Noorbala, A. A., Bagheri Yazdi, S. A., Asadi Lari, M. , & Vaez Mahdavi, M. R. (2011). Survey of mental health of adult population in Tehran in 2009. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 16(4), 479-483. (Persian)

   Offe, Claus and Fuchs, Susanne (2002). "A decline of Social Capital? The German Case", Published in Putnam, Robert D,. (2002). Democracy in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society, New York: Oxford University Press.

   Portes and Light (1995). In World Bank Group (1999). Social Capital for Development.

   Roberts, Keith A.(1995).Religion in sociological perspective. Wadsworth publishing company.

   Taylor, Andrew.Mac Donald, Douglas A.(1999).Religion and the five factor model of personality:an exploratory investigation using a Canadian university sample. personaility and individual differences.27.1243-1259.

   Thompson,E.A.,Dijulio,K.S.,Matthews,T(1982).Social Control theory ,YouthSociety,13(3): 303-326.