جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیارگروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استاد مدیریت و برنامهریزی در تربیت بدنی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.30465/scs.2020.30885.2204

چکیده

امروزه تلاش‌های زیادی انجام می‌شود تا ورزش و رویدادهای ورزشی نیز در حوزه‌ی دید خیران و واقفان قرار گیرد. از این رو هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل جذب خیرین در ورزش با رویکرد نظریه داده بنیاد است. روش پژوهش کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری شامل کارشناسان و نخبگانی بودند که در مباحث مجمع های خیریه فعالیت داشتن و کارشناسان فدراسیون ها و وزارت که در این زمینه تجربه دارند، بودند. روش نمونه‌گیری به صورت نمونه‌گیری غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی استفاده شد. اندازه نمونه در این پژوهش برابر با 16 نفر بود. ابزار اندازه‌گیری مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. بر مبنای تحلیل داده‌ها 171 مفهوم اولیه (کدهای باز)، 37 کد محوری و 13 کد گزینشی شناسایی شد. سپس پنج قضیه نظری براساس مدل پارادایمی نظریه داده بنیاد مدل جذب خیرین در ورزش مطرح شد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل مصاحبه های کیفی نشان داد که عوامل علی از 4 مقوله اصلی، 9 مقوله فرعی و 39 کد اولیه، عوامل زمینه ای از 3 مقوله اصلی، 7 مقوله فرعی و 37 کد اولیه، عوامل مداخله گر از 2 مقوله اصلی، 5 مقوله فرعی و 24 کد اولیه همچنین راهبردها از 4 مقوله اصلی، 9 مقوله فرعی و 51 کد اولیه و در نهایت پیامدها حاصل از 2 مقوله اصلی، 4 مقوله فرعی و11 کد اولیه تشکیل شده اند. در نهایت می توان نتیجه گرفت که نوآوری استراتژیک از مولفه های مهم در ارتقاع کسب و کارهای ورزشی می باشد و موفقیت در این زمینه را افزایش می دهد. امید است که با ارائه این مدل و اجرایی کردن آن بتوان از پتانسیل های موجود خیرین در جهت پیشبرد ابعاد مختلف ورزش استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a comprehensive model for attracting donors in sports with the foundation s data theory approch

نویسندگان [English]

  • sara amiriparian 1
  • ali asghar Doroudian 2
  • Habib Honari 3
  • alimohammad safania 4

1 PhD student, Department of Sports Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Sports Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

4 Professor of Sports Management Department, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tehran Research Sciences Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to design a model for attracting donors in sports with the foundation's data theory approach. The present research method is qualitative and exploratory. The statistical population included experts and elites who were active in the discussions of charities, and experts from the federations and the ministry who have experience in this field. The sampling method was used as a non-probabilistic sampling, with targeted selection and with maximum diversity or heterogeneity. The sample size in this study was 16 people. The interview measurement tool was open and analyzed based on three stages of open, central and selective coding. Based on data analysis, 171 basic concepts (open codes), 37 central codes and 13 selective codes were identified. Then, five theoretical theorems were proposed based on the paradigmatic model of data foundation theory of the charity model in sports. The results obtained from the analysis of qualitative interviews showed that causal factors of 4 main categories, 9 sub-categories and 39 primary codes, background factors of 3 main categories, 7 sub-categories and 37 primary codes, intervening factors of 2 categories. The main, 5 sub-categories and 24 primary codes as well as the strategies consist of 4 main categories, 9 sub-categories and 51 primary codes and finally the consequences of 2 main categories, 4 sub-categories and 11 primary codes. Finally, it can be concluded that strategic innovation is an important component in promoting sports businesses and increases success in this area. It is hoped that by presenting this model and implementing it, the existing potential of donors can be used to improve various aspects of sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Qualitative study"
  • "comprehensive model"
  • "charity recruitment"
  • "sports"
  • "foundation data theory"