جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه ایلام

2 دکترای سیاستگذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت کمی و دموگرافیک طلاق در استان ایلام طی روندی 5 ساله از سال 1392 تا 1396 می­باشد. روش پژوهش کمی و طرح تحقیق توصیفی است که مبتنی بر داده­های سرشماری و مطالعه آماری اسناد موجود در سازمان ثبت احوال استان ایلام می باشد. در طی سال­های ذکر شده، در مجموع 3624 واقعه طلاق در استان ایلام ثبت شده است.  نتایج پژوهش نشان می­دهد که میزان طلاق طی این سال­ها روندی افزایشی داشته است به­طوری که از 17 درصد در سال 92 به 24 درصد در سال 96 رسیده است. سایر نتایج نیز بدین شرح بوده است: فراوانی تعداد طلاق­های ثبت شده در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی؛ فراوانی تعداد طلاق­ها در شهرستان ایلام نسبت به سایر شهرستان­ها؛ فراوانی تعداد طلاق­ها در سطح تحصیلی دیپلم و در گروه­های سنی 25-29 ساله و 20-24 ساله؛ فراوانی تعداد طلاق­ها در 6 سال اول زندگی. همچنین از لحاظ اختلاف سنی نیز، بیشترین تعداد طلاق­های ثبت شده مربوط به مواردی بوده که در آن مرد، 0تا 5 سال بزرگتر از زن بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of demographic characteristics of divorce in Ilam province

نویسندگان [English]

  • zahra rezaeinasab 1
  • sardar fotohi 2

1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Ilam University

2 PhD in Cultural Policy, Institute for Cultural and Social Studies, fotohi

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the quantitative and demographic situation of divorce in Ilam province during a 5-year process from 1392 to 1396. The research method is quantitative and the research design is descriptive based on census data and statistical study of documents in the Civil Registration Organization of Ilam Province. During the year, listed a total of 3624 cases of divorces registered in Ilam province. The rate of divorce has increased in these years (from 17 percent in 92 to 24 percent in 96). Other results include: the frequency of divorces recorded in urban areas relative to rural areas; the frequency of divorce rates in the city of Ilam compared to other cities; the number of divorces at the diploma level and in the age group of 25- 29 years old and 20-24 years old; abundance of divorces in the first six years of life; also, in terms of age difference, the highest number of registered divorces was in cases where the man was 0-5 years older than the woman. In the end, it is also presented, research suggestions and applied

کلیدواژه‌ها [English]

  • divorce
  • Ilam province
  • urban areas
  • age difference
  • education level

منابع

-         اسحاقی، محمد و همکاران(1391)، سنجش عوامل اجتماعی موثر بر درخواست طلاق زنان در شهر تهران، زن در توسعه و سیاست، دوره دهم، شماره 3، صص 124-97.

-         آنتونی، گیدنز(1393)، تجدد و تشخص، ترجمۀ ناصر موفقیان، تهران، نشر نی.

-         بوالهری، جعفر و همکاران(1391)، بررسی برخی علل منجر به طلاق در زوجین متقاضی طلاق در دادگاه های تهران، مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، دوره هشتم، شماره 1، صص 93-83.

-         بوردیو، پی­یر(1390)، تمایز، ترجمه مرتضی­مردیها، تهران: انتشارات نقش و نگار.

-         بیگوند، داریوش؛ بخشی، حامد(1384)، نگرش جمعیت 18 تا 65 ساله ساکن شهر مشهد به طلاق و عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر آن، مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 5، صص 74-45.

-         پیری، صدیقه(1396)، طلاق های زودهنگام و تلاش برای انفصال از گفتمان سنت، طرح پژوهشی، استانداری ایلام.

-         توسلی، غلامعباس(1381)، نظریه های جامعه شناسی، تهران، انتشارات سمت.

-         حیاتی، مژگان؛ و شهلا سلیمانی(1397)، پیامدهای طالق برای فرد مطلقه: یک مطالعه کیفی، رویش روان شناسی، 7(11)، 273-288.

-         رحیمی، حسین(1380)، بررسی عوامل طلاق در استان خراسان، فصلنامه جمعیت، سال هشتم، شماره های 33و 34، صص 122-100.

-         ریاحی، محمداسماعیل و همکاران(1386)، تحلیل جامعه شناختی میزان گرایش به طلاق، فصلنامه پژوهش زنان، شماره 19، صص 140-109.

-         ریتزر، جورج. (۱۳92)، نظریه جامعه شناسی از دوران معاصر، محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.

-         ریتزر، جورج؛ داگلاس جی گودمن (۱۳۹4)، نظریه جامعه شناسی مدرن، ترجمه: خلیل میرزایی و عباس لطفی زاده، تهران: انتشارات جامعه شناسان.

-         زارعان، منصوره؛ سدیدپور، سمانه سادات(1396)، فراتحلیل تحقیقات مربوط به طلاق: رویارویی عوامل فردی و اجتماعی، فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره هفتم، شماره 2، صص 218-191.

-         زرگر، فاطمه؛ نشاط دوست، حمیدطاهر(1386)، بررسی عوامل موثر در بروز طلاق در شهرستان فلاورجان، فصلنامه خانواده پژوهی، شماره 11، صص 749-737.

-         ساروخانی، باقر(1389)، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران، انتشارات سروش.

-         سازمان ثبت احوال کشور، تحلیل آماری جمعیت جوان و وقایع ازدواج و طلاق.

-         سپیدنامه، بهروز؛ قیصریان، اسحاق(1393)، بررسی وضعیت ازدواج و طلاق در استان ایلام طی سال های 1385-1392، فصلنامه فرهنگ ایلام، دوره پانزدهم، شماره44 و 45.

-         شکوه نوابی نژاد، رزگار محمدی ، یوسف کریمی، عفت فلاح، (۱۳۹۶). معنای طلاق از دیدگاه فرد مطلقه: یک مطالعه کیفی پدیدار شناسانه، فصلنامه زن و جامعه، ۸(۳)، ۹۳-۱۱۶.

-         صادقی، رویا و همکاران(1390)، وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در زنام مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی، مجله سلامت و مراقبت، سال سیزدهم، شماره 4.

-         غیاثی، پروین و همکاران(1389)، بررسی علل اجتماعی گرایش به طلاق در بین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شیراز، فصلنامه جامعه و زنان، سال اول، شماره 3، صص 104-77.

-         فاتحی زاده، مریم و همکاران(1383)، بررسی تاثیر عوامل خانوادگی در پایین بودن آمار طلاق در شهرهای یزد، اردکان و میبد، مطالعات تربیتی و روان شناسی، سال اول، شماره 6، صص 136-117.

-         فاریان, لیلا؛ اصغر آقایی؛ محمدباقر کجباف و منوچهر کامکار، ۱۳۸۸، مقایسه کیفیت زندگی (و ابعاد آن) در زنان مطلقه و غیرمطلقه و رابطه آن با ویژگیهای جمعیت­شناختی در شهر شیراز، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 11 (41)، 18-45.

-         لوزیک، داتیلین (1383). نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی، سعید معیدفر، تهران موسسه انتشاراتی امیرکبیر.

-         محبی، سیده فاطمه(1389)، بررسی علل و عوامل موثر بر درخواست طلاق، کارفرما: سازمان ملی جوانان.

-         مساواتی، مجید(1374)، آسیب شناسی اجتماعی ایران، جامعه شناسی انحرافات، تبریز، انتشارات نوبل.

-         مشکی و همکاران(1390)، بررسی وضعیت و عوامل مرتبط با طلاق از دیدگاه زوجین مطلقه شهرستان گناباد در سال های 1388-1387، افق دانش، شماره 1، صص 44-35.

-         نعیمی، محمدرضا(1390)، تاثیر تعامل خانواده در بروز پدیده طلاق: مطالعه موردی شهرستان گرگان، مجله تخصص جامعه شناسی، سال اول، شماره 1، صص 211-191.

-         نوابی نژاد، شکوه و همکاران(1396)، معنای طلاق از دیدگاه فرد مطلقه: یک مطالعه کیفی پدیدارشناسانه، فصلنامه زن و جامعه، سال هشتم، شماره 3، صص 116-93.

-         نیکبخت نصرآبادی، علیرضا(1395)، تجربه زندگی زنان پس از طلاق: یک مطالعه کیفی، نشریه روان پرستاری، دوره چهارم، شماره 3، صص 74-65.

-         هاشمی، مریم(1393)، سطح، روند و عوامل موثر بر طلاق در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی.

-         هنریان، مسعوده، یونسی، سیدجلال(1390)، بررسی علت طلاق در دادگاه های خانواده تهران، فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی، سال اول، شماره 3، صص 153-125.

-          Butrica, B.A. Smith, K.E (2012). The Retirement Prospects of Divorced Women. Social Security Bulletin, 72(1): 11- 22.

-          Hiromi  Ono, , Krishnan,Vijaya.   (2000).   Premarital   Cohabitation   and   marital disruption ,journal of divorce & Remarriage, Vol. 28, 157-169.

-          Lehrer, E.L.(2014). Age at marriage and maritalnstability.http://www.demographicresearch.org//2166.

-          Lyngstad, T. H. (2015). The impact of parents’ and spouses’ education on divorce rates in Norway.

-          Martin steven p.&parashar,sangeeta(2008):An education crossover  in  divorce  attitude,department  of  sociology and  maryland  population  research  center  ,university  of maryland,collage park.

-          Amato, P. R. (2015). The consequences of divorce for adults and children: An update. Društvena istraživanja-Časopis za opća društvena pitanja(1), 5-24.

-          Salvini,S. and vignoli, D.(2015).Things change: Women’s and men’s marital disruption  dynamics  in  Italy  during  a  time  of  social  transformation  (1920-70),demographic-research. 23:145-174.http://www.demographic-research.org./volume/vol24/5.

-          www.mehrnaws.ir

www.sabteahval.ir