جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد کرج

چکیده

زمینه و هدف : با توجه به اهمیتی که ویژگی های شخصیتی ، سبک های دلبستگی و صمیمیت می تواند در پیش بینی طلاق داشته باشد؛ هدف از انجام این پژوهش نقش  سبک های دلبستگی، صمیمیت و ویژگی های شخصیتی زوجین  در پیش بینی میزان طلاق  کلیه زوج های متقاضی طلاق  شهر تهران در سال های 1393 و 1394 بوده است.
روش بررسی : جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه زوج های متقاضی طلاق  شهر تهران در سال های 1393 و 1394 می باشد. نمونه مورد نظر شامل 322 نفر بود که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه شخصیت (NEO) فرم بلند، پرسشنامه سبک های صمیمیت باگاروزی  و پرسشنامه سبک های دلبستگی بود.
یافته ها : تحلیل آماری نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیتی، سبک های دلبستگی و صمیمیت  6/41 درصد از تغییرات طلاق را در سطح 01/0 پیش­بینی می­کنند.
نتیجه گیری : نتایج این پژوهش نشان داد ویژگی های شخصیتی ، سبک های دلبستگی و سبک های صمیمیت به صورت مثبت طلاق را پیش بینی می کند. همچنین با افزایش نمره فرد در ویژگی های شخصیتی، سبک های دلبستگی و سبک های صمیمیت  طلاق کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of personality traits, attachment styles, and intimacy in predicting divorce

نویسندگان [English]

  • Seyyed mohammad Hoseini Beheshtian 1
  • Fatemeh Abdi 2

1 Associate Professor of Humanities and Cultural Studies Institute

2 PhD student in Health Psychology, Karaj Azad University

چکیده [English]

Given the importance of personality traits, attachment styles, and intimacy in predicting divorce; The purpose of this study was the role of attachment styles, intimacy, and personality traits of couples in predicting the divorce rate of all couples seeking a divorce in Tehran in 1393 and 1394.
The statistical population of this study includes all couples seeking a divorce in Tehran in 2014 and 2015. The sample consisted of 322 people who were selected by multi-stage sampling method. Data collection tools were three long-form personality questionnaires (NEO), Bagarozi Intimacy Styles Questionnaire, and Attachment Styles Questionnaire.
Statistical analysis of the results showed that personality traits, attachment styles, and intimacy predict 41.6% of divorce changes at the level of 0.01.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Personality Traits"
  • "Attachment Styles"
  • "Intimacy Styles"
  • "Divorce"

 

منابع فارسی

دهقانی فاتحی، ابوالقاسم؛ نظری، علی‌محمد. (۱۳۸۹). تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در استان اصفهان، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی: شماره ۲۵ ;  از صفحه ۱۳ تا صفحه ۵۴  .

رفاهی، ژاله؛ گودرزی، محمود؛ میرزائی چهارراهی، مرتضی. (۱۳۹۱). بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رابطه دوستی پیش از ازدواج بین دختران و پسران از دیدگاه دانشجویان، جامعه‌شناسی زنان، سال سوم، شماره یک، ۱۳۳-۱۱۷.

روشن‌چسلی، رسول؛ شعیری، محمدرضا؛ عطری فرد، مهدیه؛ نیک‌خواه، اکبر؛ قائم‌مقامی، بهاره؛ رحیمی، راد اکرم. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی «پرسشنامه شخصیتی ۵ عاملی نئو» (NEO-FFI). روانشناسی بالینی و شخصیت-دانشور رفتار سابق-. ۱۳۸۵; ۱ (۱۶): ۲۷-۳۶

ریاحی، محمد اسماعیل؛ علی، وردی نیا، اکبر، بهرامی؛ کاکاوند، سیاوش. (۱۳۸۶). تحلیل جامعه‌شناسی میزان گرایش به طلاق شهرستان کرمانشاه. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره ۵، شماره ۱۴۰، ۹-۱۰۹.

زارعان، منصوره؛ سدید پور، سمانه السادات. (۱۳۹۶). فرا تحلیل تحقیقات مربوط به طلاق: رویارویی عوامل فردی و اجتماعی، بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره ۷، شماره ۲. ۲۱۸-۱۹۱.

زارعان، منصوره؛ سدید پور، سمانه السادات. (۱۳۹۶). فرا تحلیل تحقیقات مربوط به طلاق: رویارویی عوامل فردی و اجتماعی، بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره ۷، شماره ۲. ۲۱۸-۱۹۱.

زاهدبابلان، عادل؛ مرادی، مسعود. (1393). مقایسه صمیمیت، گذشت و استحکام خانواده در زوجین عادی و در حال طلاق. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی.

شکرکن، حسین؛ خجسته مهر، رضا؛ عطاری، یوسفعلی؛ حقیقی، جمال؛ شهنی ییلاق، منیجه. (۱۳۸۵). بررسی ویژگی‌های شخصیتی، مهارت‌های اجتماعی، سبک‌های دل‌بستگی و ویژگی‌های جمعیت شناختی به‌عنوان پیش‌بین‌های موفقیت و شکست رابطه زناشویی در زوج‌های متقاضی طلاق و عادی در اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره ۳، سال ۱۳، شماره ۱، ص: ۳۰-1.

صادقی، منصوره السادات؛ هاشمی گشنیگانی، رامین؛ فلاح زاده، هاجر (۱۳۹۴). مقایسه ناهم‌خوانی خودها در افراد متقاضی و غیر متقاضی. روانشناسی خانواده، دوره ۲، شماره ۱، ۴۸-۳۹.

ظهیرالدین، علیرضا؛ خدایی فر، فاطمه. (۱۳۸۲). «بررسی نیم‌رخ‌های شخصیتی مراجعین طلاق به دادگاه خانواده تهران» فصلنامه علمی پژوهشی فیض،  دوره  ۷ , شماره  ۱پی‌درپی 25; ص۷-1

عارفی، م. محسن زاده، ف.(۱۳۹۱). پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس ارتباط و صمیمت جنسی. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده و طلاق. شماره اول (۱۳۹۱). ص: ۲۸۸- ۲۸۹.

غفرانی پور، فضل‌الله؛ امین شکروی، فرخنده؛ ترکاشوند، رؤیا. (۱۳۹۶). رابطه عوامل جمعیت شناختی با رضایت زناشویی زوجین متقاضی طلاق مراجعه‌کننده به مجتمع قضایی خانواده شهرستان بروجرد. فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، ۵(۱)؛ ۵۰-34.

فاکر خراسانی، حسین؛ داوودآبادی، حمید؛ ذاکری، اکرم؛ جان بزرگی، مسعود؛ داستانی، محبوبه. (۱۳۹۵). مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و آزاردیدگی جسمی و روانی در زنان همسرآزار دیده، متقاضی طلاق و عادی. پژوهش در پزشکی، دوره ۴۰، شماره ۳، ص: ۱۶۰-155.

فتحی آشتیانی، علی. (1390). آزمون های روانشناختی جلد اول. تهران انتشارات بعثت.

فخری، مریم السادات؛ مهدویان فرد، راحله؛ کیمیایی، سیدعلی.(1397). پیشبینیاحتمالطلاقزنانبراساسدلبستگیاجتنابی، دلبستگیاضطرابیومهارتحلمسئلهخانواده. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال9، شماره33، ص 222-207.

گلدنبرگ، ایزانه؛ گلدنبرگ، هربرت. (۱۳۹۶). خانواده‌درمانی، ترجمه حسین شاهی برواتی، حمیدرضا؛ نقشبندی، سیامک و ارجمند، الهام. تهران: روان

گیلبرت و گاگلر. (۱۳۷۵). «شهرها، فقر و توسعه» ترجمه پرویز کریمی و ناصری تهران: شهرداری تهران

محبی، فاطمه، (۱۳۸۸)، آسیب‌شناسی اجتماعی زنان: طلاق، کتاب زنان. شماره ۱۲، ص: ۲۳-8.

مرادی، امید. (۱۳۹۲). مقایسه خصوصیات جمعیت شناختی ویژگی‌های شخصیتی و کیفیت زندگی در زوج‌های عادی و زوج‌های در آستانه طلاق. پژوهش‌های مشاوره، ۴۵، ۱۹۰-۱۶۵.

 

منابع انگلیسی :

 

Amani, R;  Majzoobi, M;& Hadian, K.( ۲۰۱۸). Iranian Women in the Midst of

Amato, P R., Booth, A., Johnson, D R. & Rogers, S J. (۲۰۰۸). Alone Together: How Marriage in America Is Changing, Massachusetts, Harvard University Press publication.

Bloom, B. L., Niles, R. L., & Tatcher, A. M. (۱۹۸۵). Sources of marital dissatisfaction among newly separated persons. Journal of family issues, ۶(۳), ۳۵۹-373.

Decuyper M, De Bolle M, De Fruyt F.(2012). Personality similarity, perceptual accuracy.

Divorce and Women in the Normal State of Marriage, as Predictors of Divorce. Published online: ۳ May ۲۰۱۸.

Dyrenforth PS, Kashy DA, Donnellan MB, Lucas RE. Predicting relationship and life.

Eggert, J. levendosky, A. Klump, K. Relationships among attachment styles,personality characteristics, and disordered eating. International Journal of Eating Disorders (۲۰۰۷). ۴۰(۲):۱۴۹-155.

Feldhaus, M., & Heintz-Martin, V. (۲۰۱۵). Long-term effects of parental separation: Impacts of parental separation during childhood on the timing and the risk of cohabitation, marriage, and divorce in adulthood. Advances in Life Course Research, ۲۶, ۲۲-31.

Hembrecht, M. (۲۰۰۹). The role of dysfunctional relationship beliefs in relationship satisfaction a comparison of singles with satisfied and less satisfied coupled people in their endorsement of irrational and anxious relationship beliefs. Master thesis, Faculty of Social and BehavioralTheses, University of Utrecht.

Kobak, R. R. Ruckdeschel, K. & Hazan, C. (۱۹۹۴). From Symptom tosignal: An attachment view of emotion in marital therapy. In S. Johenson & L.Greenberg (Eds), The heart of the matter: Perspective on emotion in marital therapy (pp.۴۶-71). New York: Brunner/Mazel.

Koohi S, Etemadi O, Fatehhizadeh. The Relationship between personality Characteristics, General Health, Contextual Factors, and Marital Dissatisfaction of Couples, Research in Cognitive and Behavioral Sciences. 2014; 4(1): 71-84.

Malouff JM, Thorsteinsson EB, Schutte NS, Bhullar N, Rooke SE .The five-factor model

Marital Satisfaction in Couples Who Refer to Tehran's Family Judicial Complexes. Iran J

marital satisfaction. Contemporar Psychol 2016;10:67-82.

McCrae R.R, Costa P.T., Jr. Rotation to maximize the Counstruct validity of factorse in the NEO Personality Inventory. Multivariate Behavioral Research. (۱۹۸۹).VOL ۲۴(۱). ۱۰۷-124.

Naderi F, Eetekhar Z, Amolazadeh S. Relationship between personality traits with intimate partner relationships in women with addicted husbands. J Women Culture. 20011; 3(9): 83-98.

Patrik, S. Sells, J. Giordano, F. Tollerud, T. (2007). Intimacy, differentiation and personality variables as predictor of marital satisfaction. The Family Journal, 15, 359-367.

Razeghi N, Nikju M, Kraskian Mujembari A, Zohrabi masihi A. Relationship between Big Five Personality Factors and Marital Stisfaction. J Development Psychology. 2011; 7(27): 269-77.

Rosellini, A.J., Brown, T.A The NEO Five-Factor Inventory: Latent Structure and Relationships With Dimensions of Anxiety and Depressive Disorders in a Large Clinical Sample: Assessment. (۲۰۱۰). (۱۸) ۱. ۲۷-38.

Roy, S., (۲۰۱۰). Unemployment Rate and Divorce, Working Paper, University of Canterbury.

Sadeghi A, Mozhdehi FK. (2016). Surveying the Relationship between Personality Traits and Attachment.

Sadeghi MS, Jamal M, Mootabi F, Dehghani M. (1396). Couple’s personality similarity.

Sodermans AK, Corijn M, Vanassche S, Matthijs K. Effects of personality on postdivorce

South, S. and K. M. Lioyd. (۱۹۹۵). Spousal alternatives an marital dissolution, Amercan Sociological Review, vol. ۶۰, ۲۱-35.

Trull TJ, Widiger TA.)2013).  Dimensional models of personality: the five-factor model.

Yasaminejad P, Golmammadian M, Ebrahimi L. Investigative the relationship between five personality traits and marital satisfaction in married women widowed by brother of her husband. J Counseling and Pychotherapy culture. 2001; 2(7): 85-102.

Young, Mark E.; Long, Lynn L. (2007). Counseling and Therapy for Couples.