اعتماد اجتماعی، رهاورد هنجارهای دینی و ارزش‌های اخلاقی (جامعة آماری: استادان و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجو

چکیده

در دنیای معاصر بسیاری معتقدند که اعتماد با ارزش‌های مشترک گروه‌ها ارتباط دارد و به اعتماد اجتماعی و نقش آن در انسجام جامعه با رویکرد فرهنگ‌گرایانه پرداخته می‌شود. در این مقاله در پی آن‌ایم که آیا دین‌داری و مقبولیت اجتماعی و رعایت اخلاقیات، در حکم ارزش‌های مشترک جامعه، تبیین‌کنندة اعتماد اجتماعی‌اند؟ رویکرد این مقاله توصیفی ـ علّی و روش‌ پیمایشی‌ است. جامعة آماری شامل‌ استادان و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و ابزار‌ گرد‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه است‌ که پس از بررسی روایی و پایایی، با حجم نمونة 1212 نفر در 1389 اجرا شد. انتخاب نمونه با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای طبقه‌بندی تصادفی صورت گرفته است‌. یافته‌های توصیفی حاکی از آن است که اعتماد اجتماعی 23% پاسخ‌گویان در سطح بالاست. با آن‌که رعایت ارزش‌های اخلاقی در جامعه در سطح بالا فقط به میزان 14% است، 84% آنان مقبولیت اجتماعی و 74% دین‌داری خود را در سطح بالا ارزیابی کرده‌اند. یافته‌های استنباطی حاکی از آن است که اعتماد اجتماعی با هر سه متغیر رابطه‌ای معنادار، مستقیم، و قوی دارد. دین‌داری بیش‌ترین تأثیر را در اعتماد اجتماعی دارد و پس از آن، به‌ترتیب متغیرهای مقبولیت اجتماعی و رعایت اخلاقیات در اعتماد مؤثرند. در مدل علّی تحقیق، دین‌داری علاوه‌بر تأثیر مستقیم در مسیر رعایت اخلاقیات و مقبولیت اجتماعی در اعتماد اجتماعی مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Trust as a Product of Religious Norms and Ethical Values

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Edrisi 1
  • Ehsan Rahmani Khalili 2
  • Seyydeh Narges Hosseini Amin 2
چکیده [English]

It is said that trust and common values are interrelated, and that play role in social trust and social cohesion. In this article we wish to find out if religiosity, social acceptability and observance of morality as common values in the society, determine the social trust. The study is descriptive and causative and the method is survey. The population that sample of study is taken from consists of the students, teacher and other employees of the Azad University in Tehran. The sample is drawn through allocation random sampling. A questionnaire is used to collect data from 1212 individuals in 2010. The findings indicate that 32% of the respondents have high social trust. Though only 14% had high morality and observed ethical values, yet 84% had a high level social acceptance. The citizens’ religiosity was 74% which is high too. The findings indicate that social trust has significant strong and direct relationship with three variables: religiosity has the highest impact, and the other influencing factors are respectively, social acceptance and observance of morality. Religiosity influences social trust besides other influences

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Trust
  • religiosity
  • observance of morality
  • Social acceptance
  • azad university (north unit) in Tehran