سهم سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی در میزان تمایل به گردشگری در دو سایت حافظیه و تخت‌جمشید شیراز

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی گردشگری، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

تمایل به گردشگری یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مطالعاتی در گردشگری است. درک این‌که چرا مردم سفر می‌‌کنند و چه عواملی بر تمایلات رفتاری آن‌‌ها در انتخاب یک مقصد گردشگری اثر می‌‌گذارد، می‌تواند راه‌گشای بسیاری از مشکلات پیش روی صنعت گردشگری باشد. از جمله عواملی که در میزان تمایل به گردشگری و تقویت آن تأثیر بسزایی دارد، سرمایه اجتماعی است که به‌رغم اهمیت بسیارش کمتر مورد توجه جدی قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده است که ابتدا سهم سرمایة اجتماعی و فرهنگی در میزان تمایل به گردشگری مورد توجه قرار گیرد و سپس مقایسه‌ای میان سهم این دو سرمایه ارائه شود. این پژوهش در سنت کمّی، با روش پیمایش ربطی و با استفاده از پرسش‌نامة محقق‌ساخته با 400 نمونة آماری در دو سایت گردشگری حافظیه و تخت‌جمشید شیراز انجام شده است. یافته‌های این بررسی حکایت از این امر دارد که بین سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی و میزان تمایل به گردشگری و ابعاد آن رابطه وجود دارد. مجموع تأثیر مستقیم و غیر مستقیم سرمایة اجتماعی برابر با 33 درصد است و در مقایسه با سهم 29 درصدی سرمایة فرهنگی می‌توان گفت که سرمایة اجتماعی سهم و تأثیر بیشتری را در میزان تمایل به گردشگری دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Share of Social and Cultural Capitals in the Tendency to Tourism in Two Sites: Persepolis and Hafezieh in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Ghaffari 1
  • Zahra Moaven 2
چکیده [English]

Tendency to tourism is one of the most important research areas in tourism. Understanding why people travel and what factors affect behavioral tendencies in the selection of a tourism destination can help solve many of the problems facing the tourism industry. Among the factors that may influence the level of tendency to tourism andboost it is capital, which, in spite of its importance, has received little attention. In the present paper, first, the share of social and cultural capital in the tendency to tourism was analyzed, and, second, the share of these two factors was compared. It was a qualitative research with survey method. A researched-made questionnaire was conducted on a sample of 400 respondents in two sites of Persepolis and Hafezieh in Shiraz. The findings of the research indicated that there was a significant relationship between social and cultural capital and the level of tendency to tourism and its dimensions. The total direct and indirect impact of social capital was at 0.33, which compared to 0.29 proportion of cultural capital, it can be concluded that the social capital has a greater effect on the level of tendency to tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • Cultural Capital
  • Level of Tendencyto Tourism
  • Persepolis
  • Hafezieh
  • Shiraz