بررسی رابطة خودکارآمدی تصوری و هوش هیجانی با سبک‌های مقابله با استرس در بین دانش‌آموزان دختر دبیرستانی تیزهوش استان قم

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی

2 دکترای روان‌شناسی تربیتی و استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین خودکارآمدی تصوری و هوش هیجانی با سبک‌های مقابله با استرس در بین دانش‌آموزان تیزهوش دبیرستانی دختر استان قم انجام شده است. این تحقیق از نوع پس‌رویدادی و توصیفی است که در 120 نفر از دانش‌آموزان تیزهوش دبیرستانی دختر استان قم گروه نمونه را تشکیل دادند. سه پرسش‌نامة خودکارآمدی تصوری مورگان و جلینگ و هوش هیجانی شوت و سبک‌های مقابله با استرس موس و بلینگز دربارة آن‌ها اجرا شد. پس از نمره‌گذاری، داده‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با روش تحلیل واریانس یک‌طرفه (ANOVA) و آزمون تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بین سطوح مختلف خودکارآمدی تصوری و سبک مقابله با استرس «حل مسئله» رابطة معنا‌داری وجود دارد. همچنین بین هوش هیجانی و سبک مقابله با استرس «حل مسئله» و سبک‌های «حمایتی» و «شناختی» رابطة معنا‌داری وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Perceived Self-Efficacy and Emotional Intelligence and Stress-Coping Styles of the Gifted Female High School Students in Qom Province

نویسندگان [English]

  • Hadith Farid 1
  • Jacenthe Salibi 2
چکیده [English]

The present research aims to study the relationship between perceived self-efficacy and emotional intelligence and stress-coping styles of the gifted female high school students in Qom province. Methodology: The type of research was casual-comparative and descriptive. The sample consisted of 120 gifted female high school students in Qom province. Three questionnaires, including the Self-Efficacy Questionnaire of Morgan and Jiling, the Emotional Intelligence Questionnaire of Shut, and the Stress Coping Styles Questionnaire of Mouse and Bellinges, were administered on them. The data was scored and analyzed using SPSS software, one-way ANOVA, and post-hoc Tukey test. The results showed a significant relationship between the different levels of perceived self-efficacy and ‘problem-solving’ stress-coping styles. Moreover, there was a significant relationship between emotional intelligence and ‘problem-solving’, ‘supportive’, and ‘cognitive’ stress-coping styles

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived Self-Efficacy
  • emotional intelligence
  • Stress-Coping Styles
  • Gifted Students