رابطة بین مؤلفه های هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دبیرستان های شهر تهران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطة بین اعتیاد به اینترنت و هوش هیجانی در بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های تهران است. جامعة آماری این تحقیق شامل همة دانش‌آموزان دبیرستانی تهران در سال تحصیلی 1391 - 1392 و شامل 972 نفر است که به ترتیب زیر انتخاب شده‌اند.
نخست، از بین مناطق 22 گانة شهر تهران (مناطق شهرداری تهران) از هر منطقه 4 دبیرستان (2 غیر دولتی (یک دخترانه و یک پسرانه) و 2 دولتی (یک دخترانه و یک پسرانه)) به تصادف انتخاب شدند و در هر یک از مدارس انتخابی نیز از هر مقطع یک کلاس (کلاً 4 کلاس از هر دبیرستان) انتخاب شد. سپس، از دانش‌آموزان این کلاس‌ها خواسته شد که پرسش‌نامه‌های اعتیاد به اینترنت یانگ، پرسش‌نامة اطلاعات دموگرافیک و نیز پرسش‌نامة هوش هیجانی بار ـ آن را تکمیل کنند (تکمیل پرسش‌نامه‌ها از طریق سایت محقق به آدرس www.beheshtiyan.ir انجام می‌شد). تعداد دانش‌آموزانی که پرسش‌نامة اعتیاد به اینترنت یانگ را تکمیل کردند 8342 نفر بودند که از بین آن‌ها 4967 نفر پرسش‌نامة هوش هیجانی را نیز تکمیل کردند. از کل دانش‌آموزان 573 نفر معتاد به اینترنت تشخیص داده شدند که از بین آن‌ها 486 نفرشان پرسش‌نامة هوش هیجانی را تکمیل کرده بودند. بر همین اساس، از بین افراد غیر معتاد نیز به تصادف 486 نفر انتخاب شدند که پرسش‌نامة هوش هیجانی را تکمیل کرده بودند. پس از اجرای پرسش‌نامه‌ها، نتایج با آزمون t مستقل تحلیل شد. تحلیل نتایج نشان داد که رابطة مثبت و معنی‌داری بین مؤلفه‌های هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت برقرار است. بر اساس نتایج این تحقیق، می‌توان گفت که با افزایش هوش هیجانی در دانش‌آموزان می‌توان از ابتلای آن‌ها به اعتیاد اینترنتی جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between components of emotional intelligence and addiction to internet among the high schools students of Tehran

نویسنده [English]

  • Mohammad Beheshtian
چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the relationship between components of emotional intelligence and addiction to internet among the high school students of Tehran. The statistical sample included all of the high school students of Tehran in 2012-2013. The sample consisted of 972 persons who were selected as follows: at first, among the 22 districts of Tehran (districts of the municipality), and from each district 4 high schools, 2 private (one girl school and one boy school) and 2 public schools (one girl school and one boy school) were randomly chosen. In each selected school, from each stage, one class (totally 4 classes from every high school) was selected. Then, the students were asked to complete the Young Internet Addiction Questionnaire, Demographic data questionnaire and BAR-ON questionnaire (completing the questionnaires was done through the website of the researcher which is www.beheshtiyan.ir). The number of students who completed the questionnaire was 8342 who among them 4967 students also completed the emotional questionnaire. Among all of the students, 573 persons were diagnosed as internet addicted who among them 486 students were completed the emotional intelligence questionnaire too. Accordingly, among the non-addicted students, 486 persons who completed the emotional intelligence questionnaire were randomly selected. Then, the data were analyzed by ‘independent t test’. The results indicated that there is a positive significant relationship between emotional intelligence and addiction to internet.
Based on the results of this study, it could be said that by increasing the emotional intelligence in students, we can prevent them from internet addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet Addiction
  • emotional intelligence
  • Students
  • high school
  • Tehran
اسدی دربندی، شهنوش (1382). «رابطة بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی و کناره‌گیری اجتماعی در نوجوانان شهر کرج»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد کرج.

پروین، جان (1388). نظریه‌های شخصیت، ترجمة دکتر محمدجعفر جوادی و دکتر پروین کدیور، تهران: آییژ.

پوررمضان، منا (1385). «بررسی رابطة بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان بر اساس تست SCL-90-R در مراجعان به کافی‌نت‌های مشهد در شش ماهة دوم سال 1384»، رسالة دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دانشکدة علوم پزشکی مشهد.

چاوش‌زاده، زهرا سادات (1388). «بررسی رابطة بین متغیرهای سلامت روان با اعتیاد به اینترنت در بین جوانان شهر یزد»، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی.

حق‌شناس، حسن (1385). طرح پنج عاملی ویژگی‌های شخصیت، شیراز: دانشگاه علوم پزشکی.

درگاهی، حسین و منصور رضوی (1386). «اعتیاد به اینترنت و عوامل مؤثر بر آن در ساکنان منطقة 2 غرب تهران». فصل‌نامة پایش، س 6، ش 3.

سماری، علی‌اکبر و فهیمه طهماسبی (1386). «مطالعة هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی در بین دانش‌آموزان»، مجلة اصول سلامت روان، ج 9، ش 35.

شمس‌آبادی، روح‌الله (1383). «هنجار آزمون هوش هیجانی بار ـ آن در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر مشهد»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، انستیتوی روان‌پزشکی تهران.

علایی، پروانه و شهین‌دخت پوزش (1388). «بررسی رابطة بین عملکرد خانواده و سلامت روان دانشجو»، ارائه‌شده در اولین کنفرانس ملی خانواده و دانشجو و دانشگاه، مشهد، ایران.

فتحی آشتیانی، علی و محبوبه داستانی (1388). آزمون‌های روان‌شناختی: ارزش‌یابی شخصیت و سلامت روان، تهران: بعثت.

فتحی، علی (1388). آزمون‌های روان‌شناختی، تهران: بعثت.

گروسی، میرتقی (1380). رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت، تبریز: جامعه‌پژوه.

مرادی، فریده (1382). «بررسی رابطة بین اعتیاد به اینترنت و عزت نفس در دانشجویان دانشگاه تبریز»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی.

نادمی، منیژه (1384). «بررسی پدیدة روانی ـ اجتماعی اینترنت بر روی دانشجویان کارشناسی»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

وحدانی، سمیه (۱۳۸۳). «بررسی رابطة وابستگی به رایانه و اینترنت و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر دورة کارشناسی»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة روان‌شناسی دانشگاه شیراز.

 

Ano, G.J and M. Talli (2006). ‘Internet’, Addiction: the Emergence of New Clinical Disorder, Retrieved from: http:/www.net addiction.com/ net compulsion.htm.

Austin, Wesley A., Michael W. Totaro, and James D.A. Parker (2011). ‘Gender Differences in the Effects of Internet Usage on High School Absenteeism’, The Journal of Socio-economics, Vol. 40.

Billieux, Joël et al. (2012) .‘Why Do You Play World of Warcraft? An in-Depth Exploration of Self-reported Motivations to Play Online and In-game Behaviours in the Virtual World of Azeroth’, Computers in Human Behavior.

Brockman, John (2011). Is the Internet Changing the Way You Think: The Net's Impact on Our Minds and Future, Harper Perennial, Original Edition.

Caplan, S. E. (2002). ‘Problematic Internet Use and Psychosocial Well-being: Development of a Theory-based Cognitive-behavioral Measurement Instrument’, Computers in Human Behavior, No. 18.

Carr, Nicholas (2010). The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains, W. W. Norton and Company.

Cortese, C.G. (2007). ‘Job Satisfaction of Italian Nurses: an Exploratory Study’, Nursing Management, No.15.

Daria, Kuss Joanna and Mark D. Griffiths (2010). ‘Internet Gaming Addiction: A Systematic Review of Empirical Research’, International Journal of Mental Health and Addition, Vol. 10.

Davis, R. A. (2007). ‘A Cognitive Behavioral Model Of Pathological Internet Use’, Computers in Human Behavior, No. 17.

Dowling, N. A. and K. L. Quirk (2009). ‘Screening for Internet Dependence: Do the Proposed Diagnostic Criteria Differentiate Normal from Dependent Internet Use?’, Cyber Psychology & Behavior, 12(1).

Duran, Maria (2008). ‘Internet Addiction Disorder’, AII Psych Journal, 14 December.

Flisher, C. (2010). ‘Getting plugged In: An Overview Of Internet Addiction’, Journal of Paediatr Child Health, 46 (10).

Frangos, C. and K.C. Fragko (2011).‘ Psychologic Predictors And Epidemiology Of Internet Addiction Among University Students in Greece’, Journal of European Psychiatry, 26(1).

Ha, J.H. et al. (2008). ‘Psychiatric Comorbidity Assessed In Koren Children and Adolescents Who Screen Positive for Internet Addition’, Jclin Psychiatry, 67(5).

Huang, X.Q., M.C. Li, and R. Tao (2010). ‘Treatment Of Internet Addiction’, Journal of Currency Psychiatry Report, 12 (5).

Judge, T. and R. Larsen (2008). ‘Dispositional Affect and Job Satisfaction : A Review and Theoretical Extension’, Organizational Behavior and Human Decision Processes, No. 86.

Kay, J. and A. Tasman (2006). Essentials of Psychiatry, Chichester: John Wiley & Sons, Inc.

King, D.L. et al. (2012). ‘Cognitive-behavioral Approaches to Outpatient Treatment of Internet Addiction in Children and Adolescents’, Jclin Psychiatry, 68 (11).

Kraut, R. et al. (2006). ‘Internet Paradox: A social Technology That Reduces Social Involvement And Psychological Well Being?’, American Psychologist, 53.

Lee, M. (2007). China To Limit Teens’ Online Gaming For Exercise, Retrieved August 7, 2007, from http://www.msnbc.msn.com/id/19812989/

Magnavita, J.J. (2004). Handbook of Personality Disorders: Theory and Practice, Chichester: John Wiley & Sons, Inc.

Manuel, Gámez-Guadix, Fabiola I. Villa-George, and Esther Calvete (2012). ‘Measurement and Analysis of the Cognitive-behavioral Model of Generalized Problematic Internet use Among Mexican Adolescents’, Journal of Adolescence, Vol. 35.

Margaret, Denne and Anges Higgins (2002). ‘The Use of Computer Assisted Technology to Enhance Student Elsevier Science’, Psychology Nurses Leaving During and Practice Placement.

Maria, C. et al. (2013). ‘Cognitive-behavioral Model of Problematic Online Gaming in Adolescents Aged 12–22 Years’, Computers in Human Behavior, Vol. 29.

Niems, K. (2008). ‘Prevalence Of Pathological Internet Use Among University Student and Correlation With Self-esteem, The General Health Questionnaire (GHQ), and Disinhibition’, Cyberpsychol Behave, 8 (6).

Orzak, M.H. (2005). Computer Addiction: Is It Real On Virtual?, New York: John Wiley and Sons.

Park, Su Mi et al. (2013). ‘The Effects of Behavioral Inhibition/ Approach System as Predictors of Internet Addiction in Adolescents’, Personality and Individual Differences, Vol. 54.

Quirk, S.W. (2009). ‘Emotion Concepts in Models of Substance Abuse’, Drug and Alcohol Review, 20 (1).

Rees, C. D. and B. L. Wilborn (2003). ‘Correlates of Drug Abuse in Adolescent : A Comparison of Families of Drug Abusers with Families of Non-drug Abusers’, Journal of Youth and Adolescence, Vol. 12.

Robins, R.W., A. Caspi, and T.E. Moffitt (2008). ‘Two Personalities, one Relationship: Both Partners Personality Traits Shape the Quality of their Relationship’, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 79.

Shapiro, N. A. et al. (2003). ‘Problematic Internet Use: Proposed Classification and Diagnostic Criteria’, Depression and Anxiety, No. 17.

Skynews (cited 2009 nov 19). World of Warcraft More Addictive than Cocaine, Available from http://news.sky.com/home/world-news/article/15231644.

Taylor, Robyn N. et al. (2008). ‘Problem Gambling in Adolescence: Relationships with Internet Misuse, Gaming Abuse and Emotional Intelligence’, Personality and Individual Differences, Vol. 45.

Walther, J.B. (2004). Communication Addiction Disorder: Concern Over Media, Behavior and Effects, Rensselaer Polytechnic Institute, Department of Communication Studies, Northwestern University.

Wölfling, K. (2011). ‘Internet Addiction-the New Digital Disorder’, European Psychiatry, Vol. 26 (1).

Young, K. S. (1998). ‘Internet Addition: The Emergence of a New Clinical Disorder’, Cyberpsychology and Behavior, Vol. 1.

Young, K. S. (2007). ‘Cognitive-behavioral Therapy with Internet Addicts: Treatment Outcomes and Implications’, CyberPsychology and Behavior, 10 (5).

Young, K. S., and C. Nabuco de Abreu (ed.) (2011). Internet Addiction, A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment, Hoboken: John Wiley & Sons.