تأثیرگذاری ارزش‌های تجدد بر فرهنگ‌های غیر غربی (مورد ایران)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در اواسط قرن نوزدهم، با گسترش روابط با جهان مدرن، گرایش به وجه زندگی غربی در بخشی از جامعة ایرانی شدت گرفت. در عمل، به‌کارگیری الگوی مزبور به تقلیدی انجامید که، به علت نامتجانس‌بودن ارزش‌‌های تجدد با مجموعة سیستم اجتماعی، از جای‌گرفتن در کل جامعه ناتوان ماند. در عین حال، موفق‌نشدن در پیش‌‌برد بسیاری از طرح‌‌های نوگرایی را می‌‌توان، به میزان وسیعی، ناشی از نوع سیاستی دانست که در کشور برای توسعه به کار گرفته شده بود. همچنین، جایگاه اجتماعی کسانی که بانی و مجری تغییرات بودند به‌خوبی نشان‌دهندة این واقعیت است که تا چه حد ارادۀ تغییر از بطن جامعه به دور بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of the Modernization Value on Non-Western Cultures; The Case of Iran

نویسنده [English]

  • Mehrdad Nouraie
چکیده [English]

In the middle of the 19th century, during the modernization of Western world, the tendency to utilize Western life styles in some parts of Iranian society gained force. But since the Western values were not accepted in the society as a whole and were incongruent with the total social system of Iran, utilization of this pattern remained ineffective. Furthermore, because of the kind of the development policies which were utilized, most of the plans were not implemented in the society and so were unsuccessful. Also the social position of those who sponsored the program indicates that they were too far from the social reality to bring about proper and deep social changes

کلیدواژه‌ها [English]

  • modernization
  • Culture
  • Modern values
  • western societies
  • social dynamics
هلد، دیوید (1382). جهانی‌شدن و مخالفان آن، ترجمة مسعود کرباسیان، تهران: علمی و فرهنگی.

 

Balandier, Georges (1956). ‘Déséquilibre Socio-culturel, et Modernisation des Pays “Sous-développés”’, in Cahiers Internationaux de Sociologie.

Balandier, Georges (1984). Anthropologie Politique, Editions P.U.F., Paris: Quatrige.

Bastide, Roger (1972). ‘Le Millénarisme Comme Stratégie de la Recherche D’une Nouvelle Identité et Dignité’, in Réunion D’expert sur les Notions de Race, D’identité, et de Dignité, Paris: Unesco, 3-7 Juillet.

Chombart de law, Paul-Henry (1970). Image de la Culture, Paris: Editions Payot.

Decoster, Michel (1971). ‘L’acculturation’, in Revue Diogène, Editions Gallimard, Janvier-Mars.

Erasove, Boris (1972). ‘La Personnalité Culturelle Dans les Idéologies du Tiers-Monde’, in Revue Diogène, Avril-Juin.

Freund, Julien (1976). ‘Traditions et Conformisme’, in Horizont, Korsmhe.

Halbwachs, Maurice (1983). La Mémoire Collective, Editions P.U.F.

Larrue, Janine (1972). ‘Représentation de la Culture et Conduites Culturelles’, in Revue Française de Sociologie, No. 2, Avril-Juin.

Mandras, Henri (1983). Le Changement Social, Editions Armand Colin, Collection U.Paris.

Rad-serecht, Farhad (1976). ‘L’expansion du Secteur Tertiaire en Economie Iranienne’, in Revue Tiers-Monde, No. 67.

Taylor, Charles Cité par Alain Touraine (2005). ‘Un Nouveau Paradigm’, Paris: Editions Livre de Poche.

Warnier, Jean-Pierre (2005). La Mondialisation de la Culture, Editions La Découverte.

Writh, L. Cité par Georges Balandier (1956). ‘Déséquilibre Socioculturel, et Modernisation des Pays “Sous-développés”’, in Cahiers Internationaux de Sociologie.