دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-158 
3. هم‌خانگی؛ پیدایش شکل‌های جدید خانواده در تهران

صفحه 43-77

تقی آزاد ارمکی؛ محمدحسین شریفی‌ساعی؛ مریم ایثاری؛ سحر طالبی