دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 18، زمستان 1394، صفحه 1-159 
3. مطالعه تعلیلی برون‌ایستادگی رسانه‌های دولتی در ایران

صفحه 47-79

هادی خانیکی؛ سید محمد مهدی‌زاده؛ سبحان یحیائی