دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 22، زمستان 1395، صفحه 1-157 
5. تحلیل جامعه شناختی آثار سیمین دانشور

صفحه 91-115

بیتا قنبری؛ امین دائی زاده جلودار