دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 23، بهار 1396، صفحه 1-132 
2. مفهوم سازی سبک زندگی فرهنگی

صفحه 23-44

محمد حسین حسنی؛ محمد سعید ذکایی؛ ابوتراب طالبی؛ علی انتظاری


3. ارزش های فرهنگی و تاثیرات آن بر نگرش اقتصادی و سیاسی شهروندان

صفحه 45-60

محمودرضا رهبرقاضی؛ سیدجواد امام جمعه زاده؛ سوسن نوربخش؛ مینا خاکی