دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 28، تابستان 1397، صفحه 1-139 
1. برخورد نسل ها -جوانی جمعیت و خشونت سیاسی

صفحه 1-26

علی پژهان؛ پروانه افشاری؛ آنیتا کمالی