دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 30، زمستان 1397، صفحه 1-156 
5. قابلیت شکل گیری و ثبت حافظه جمعی در روند پاکسازی نقاشی های دیواری

صفحه 101-125

زهرا عباسی؛ کورس سامانیان؛ سید سعید زاهد زاهدانی