دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 31، بهار 1398، صفحه 1-145 
1. فراتحلیل مطالعات دینداری و هویت ملی در ایران

صفحه 1-22

اسداله بابایی فرد؛ حسن پیری؛ محمد سلیمان نژاد؛ محمد منتی


6. تبیین همزمانی تحولات فرهنگی و باروری در ایران

صفحه 117-145

محمد حسین نجاتیان؛ محسن ابراهیم پور؛ منصور شریفی؛ حبیب اله زنجانی؛ علی بقایی