دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 32، تابستان 1398، صفحه 1-167 
3. تحلیل سطوح مفهوم سرمایه اجتماعی با رویکرد فراترکیب

صفحه 55-79

محرم عباسی؛ الهام ابراهیمی؛ ملیحه شیخی قهی؛ علیرضا اکبری


4. برسـاخت اجتماعی عشـق در زبان زندگی روزمره (روایت عشق از نگاه زوج های قوم کُرد)

صفحه 81-109

اسحاق قیصریان؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ مصطفی مهرآیین؛ امیر ملکی


5. بررسی جامعه شناختی پیامدهای نیم زبانگی

صفحه 111-140

مرضیه محمدی؛ مرضیه موسوی خامنه؛ مرتضی منادی