دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 33، پاییز 1398، صفحه 1-157 
4. بازنمایی مردانگی در آگهی های تبلیغاتی مجلات خانوادگی

صفحه 79-99

فرزانه بازیار؛ حمید عبداللهیان؛ تقی آزاد ارمکی؛ مهرداد نوابخش