دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 34، زمستان 1398، صفحه 1-140 
5. بررسی رابطه درآمد با سلامت زنان (نمونه مورد مطالعه کارکنان زن دانشگاه زنجان)

صفحه 105-123

سید حسین میرجلیلی؛ مهری عباس زاده گودرزی؛ نرگس مرادخانی