دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 35، بهار 1399 
1. جراحی زیبایی مردان در تهران؛ بررسی دیالکتیکی عاملیت و ساختار مبتنی بر واقع‌گرایی انتقادی

صفحه 1-31

زین العابدین جعفری؛ مجید موحد؛ سید سعید زاهد زاهدانی؛ اسفندیار غفاری نسب