جامعه پژوهی فرهنگی
1. جراحی زیبایی مردان در تهران؛ بررسی دیالکتیکی عاملیت و ساختار مبتنی بر واقع‌گرایی انتقادی

زین العابدین جعفری؛ مجید موحد؛ سید سعید زاهد زاهدانی؛ اسفندیار غفاری نسب

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 1-31

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.5182

چکیده
  این پژوهش با تکیه بر پارادایم واقع‌گرایی انتقادی، به زمینه‌ها، ساختارها و مکانیسم‌های اجتماعی مولّد جراحی زیبایی مردان در تهران و رابطه دیالکتیکی آنها با عاملیت انسانی پرداخته است. روش‌شناسی پژوهش، بر مبنای روش سه مرحله‌ای توصیف، قیاس و پس‌کاوی «آمبر فلچر» استوار شده است. بدین منظور از دو دسته داده کمّی استخراج شده از پیمایش‌های ...  بیشتر

2. واکاوی عوامل زمینه ای مرتبط با روسپیگری: یک مطالعه کیفی مورد مطالعه زنان مراجعه کننده D.I.C. خانه خورشید تهران

مجید موحد؛ نجمه شهبازی؛ زهرا معاون

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 77-103

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.4946

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر؛ کشف عوامل زمینه ای و دلایل تن­فروشی است. روش­شناسی مورد استفاده برای نیل به هدف فوق نظریه­ی زمینه­ای بود. تعداد 24 نفر از زنان مراجعه کننده .D.I.C خانه خورشید تهران در پژوهش مشارکت نمودند که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از روش مصاحبه عمیق، جمع­آوری و به کمک ...  بیشتر