جامعه پژوهی فرهنگی
مطالعۀ عوامل فرهنگی مرتبط با نگرش نسبت به سقط جنین (مطالعۀ موردی: جوانان 18 تا 29 سالۀ شهر شیراز)

مجید موحد؛ سها عظمت؛ زهرا معاون

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 87-111

چکیده
  هدف از انجام این مطالعه بررسی عوامل فرهنگی مرتبط با نگرش نسبت به سقط ‌جنین است و جامعۀ آماری آن ‌را 600 نفر از جوانان 18 تا 29 سالۀ شهر شیراز، که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند، تشکیل می‌دهند و اطلاعات آن با استفاده از پرسش‌نامه جمع‌آوری شده است. این مطالعه در کل دارای هشت فرضیه بوده که از میان آن‌ها دو فرضیه رد شده است. از بین متغیرهای ...  بیشتر