جامعه پژوهی فرهنگی
رابطة سبک زندگی و مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی مطالعة موردی: نوجوانان دبیرستانی شیراز

بیژن خواجه‌نوری؛ سیدابراهیم مساوات؛ زهرا ریاحی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 19-36

چکیده
  دوران نوجوانی زمان ارزش‌مندی برای یادگیری مسئولیت‌پذیری اجتماعی است، زیرا در این دوران است که فرد دوست دارد استقلال بیش‌تری داشته باشد و هم‌چنین باید تصمیماتی دربارة برخی از ارزش‌ها و روش‌های رفتاری خود بگیرد. یکی از فاکتورهای اصلی که می‌تواند به انتخاب‌های نوجوانان پختگی ببخشد میزان مسئولیت آن‌ها در کارهای شخصی و اجتماعی ...  بیشتر