جامعه پژوهی فرهنگی
جراحی زیبایی مردان در تهران؛ بررسی دیالکتیکی عاملیت و ساختار مبتنی بر واقع‌گرایی انتقادی

زین العابدین جعفری؛ مجید موحد؛ سید سعید زاهد زاهدانی؛ اسفندیار غفاری نسب

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 1-29

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.5182

چکیده
  این پژوهش با تکیه بر پارادایم واقع‌گرایی انتقادی، به زمینه‌ها، ساختارها و مکانیسم‌های اجتماعی مولّد جراحی زیبایی مردان در تهران و رابطه دیالکتیکی آنها با عاملیت انسانی پرداخته است. روش‌شناسی پژوهش، بر مبنای روش سه مرحله‌ای توصیف، قیاس و پس‌کاوی «آمبر فلچر» استوار شده است. بدین منظور از دو دسته داده کمّی استخراج شده از پیمایش‌های ...  بیشتر