جامعه پژوهی فرهنگی
1. واکاوی عوامل زمینه ای مرتبط با روسپیگری: یک مطالعه کیفی مورد مطالعه زنان مراجعه کننده D.I.C. خانه خورشید تهران

مجید موحد؛ نجمه شهبازی؛ زهرا معاون

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 77-103

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.4946

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر؛ کشف عوامل زمینه ای و دلایل تن­فروشی است. روش­شناسی مورد استفاده برای نیل به هدف فوق نظریه­ی زمینه­ای بود. تعداد 24 نفر از زنان مراجعه کننده .D.I.C خانه خورشید تهران در پژوهش مشارکت نمودند که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از روش مصاحبه عمیق، جمع­آوری و به کمک ...  بیشتر

2. معنایابی و گردشگری مذهبی: مطالعه مردم نگارانه

زهرا معاون؛ مجید موحد؛ منصو طبیعی

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 137-161

چکیده
  زیارت بخش مهمی از فعالیت­های مربوط به گردشگری مذهبی را دربر می­گیرد. پژوهش حاضر، با اتخاذرویکرد کیفی به توصیف چگونگی معنایابی زنان در گردشگری مذهبی می پردازد، در چارچوب مفهومی نگاهی به گردشگری وجودی کوهن انداخته شده­است؛ از روش مردم­نگاری برای اجرای عملیات تحقیق استفاده شد. تکنیک گردآوری داده­ها مشاهده مشارکتی و مصاحبه­های ...  بیشتر