جامعه پژوهی فرهنگی
بازنمایی زندگی روزمرة جوانان در سریال فاصله‌ها

سجاد فرجی؛ عبدالله گیویان؛ نعمت‌الله فاضلی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 105-138

چکیده
  این مقاله با هدف ترسیم کیفیت بازنمایی زندگی روزمرة ‌‌جوانان در تلویزیون ایران، از طریق بررسی بازنمایی زندگی روزمرة ‌‌جوانان در سریال فاصله‌ها و با بهره‌گیری از نظریات بازنمایی و انتقادی زندگی روزمره، انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که در سریال فاصله‌ها، بر اساس فن کلیشه‌سازی، برخوردی گزینشی و متعصبانه با زندگی روزمرة ‌‌جوانان ...  بیشتر