جامعه پژوهی فرهنگی
بررسی تصور شهروندان از شهر دزفول با تاکید بر عوامل نشانه ای و اجتماعی حاکم بر شهر

رضا احمدی؛ محمدحسین سرایی؛ یعقوب مرادی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 97-124

چکیده
  در سال‌های اخیر که شهرهای جهان در بازار پرزرق‌وبرق جهانی باهم رقابت می‌کنند مسئله تصویرسازی شهری اهمیت زیادی یافته است. هدف این تحقیق بررسی تصور شهروندان از شهر دزفول با تأکید بر عوامل نشانه‌ای و اجتماعی حاکم بر این شهر می‌باشد. روش تحقیق و گردآوری مطالب پیمایشی، توصیفی و تحلیلی و جامعه آماری موردبررسی، مردم شهر دزفول می‌باشند. ...  بیشتر