جامعه پژوهی فرهنگی
تأثیر عوامل اجتماعی در روابط نسلی از دیدگاه دانشجویان دختر

صدیقه عباسی؛ خدیجه سفیری؛ امیرمسعود امیرمظاهری

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 131-156

چکیده
  این پژوهش «تأثیرعوامل اجتماعی بر روابط نسلی از دیدگاه دانشجویان دختر 20 تا 26 سال» در دانشگاه های دولتی شهر تهران را در سال 1395 مطالعه می کند. چارچوب نظری تئوری­های «دگرگونی ارزشی اینگلهارت، رشد­یافتگی­ سنی بنگستون، جهانی شدن گیدنز، تجربه نسلی مانهایم، تغییر در فرآیند جامعه­پذیری مک لوهان» می باشد. روش پژوهش پیمایشی ...  بیشتر