جامعه پژوهی فرهنگی
نقش علایق برسازنده‌ی شناخت در کتب جامعه‌شناسی دوره دوم متوسطه

هادی زندسلیمی؛ همایون مرادخانی؛ سیاوش قلی پور

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.4941

چکیده
    هدف این پژوهش بررسی نقش علایق برسازنده شناخت در کتب جامعه شناسی دوره دوم متوسطه  است. برای تحقق این هدف با استفاده از روش کیفی و با رویکردی انتقادی به بررسی محتوای کتاب‌های درسی پرداختیم. در این پژوهش نقد به دو صورت انجام می گیرد. 1- نقد درون متنی 2- نقد برون متنی. نقد برون متنی، براساس الگوهایی است که چارچوب نظری- در این جا نظریه ...  بیشتر