جامعه پژوهی فرهنگی
برساخت گفتمانی هویت در کتاب‌های فارسی دورة ابتدایی

علی اشرف صادقی؛ همایون مرادخانی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 59-88

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعة نحوة برساخت گفتمانی هویت در کتاب‌های فارسی دورة ابتدایی است. در این مطالعه با اتکا به نظریة لاکلائو و موفه متون مورد نظر را بررسی و تحلیل می‌کنیم. نتایج حاکی از آن است که اگر دال اعظم در این متون دین است، اما منابع و عناصر هویتی دیگری نیز در این متون به چشم می‌خورد که هر یک به شیوه‌ای خاص درون گفتمان دینی مفصل‌بندی ...  بیشتر